Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Enhertu (trastuzumab deruxtekan)

NT-rådet har i 2022-11-23 beslutat om nationell samverkan för Enhertu som andra linjens behandling av icke-resektabel (inoperabel) eller metastaserande HER2-låg bröstcancer och 2022-12-12 beslutat om nationell samverkan för HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången. Det betyder att läkemedlet vid dessa indikationer ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge rekommendationer till regionerna om användningen efter att indikationerna genomgått hälsoekonomisk värdering.

Motivering: Ny behandlingsprincip.


Mer om nationellt ordnat införande