Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kymriah (tisagenlekleucel)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Kymriah vid indikationen follikulärt lymfom 2022-01-12. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: CAR T-terapi, angeläget med hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Kymriah är avsett för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfocytisk B-cellsleukemi (B-cells-ALL) hos barn och unga vuxna samt för diffust storcelligt B-cellslymfom i vuxna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »