Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)

Mylotarg (gemtuzumabozogamicin) är indicerat för kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi.

Det nationella ordnade införandet är avslutat. NT-rådets rekommendation för Mylotarg har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Mylotarg har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.