Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Olumiant (baricitinib)

NT-rådet har 2022-09-07 beslutat om nationell samverkan för Olumiant vid alopecia areata. Olumiant är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Olumiant ska ingå i läkemedelsförmånerna vid alopecia areata, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. NT-rådet planerar inte att komma med någon ytterligare rekommendation efter att TLV beslutat huruvida Olumiant vid den aktuella indikationen ska omfattas av läkemedelsförmånerna eller inte.


Mer om nationellt ordnat införande

Olumiant är avsett för behandling av reumatiod artrit, atopisk dermatit och alopecia areata.

Det nationella ordnade införandet för Olumiant vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare vid reumatoid artrit är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Med anledning av att TLV 2021-03-26 beslutat att subventionen för Olumiant omfattar atopisk dermatit, kommer NT-rådet inte att avge någon rekommendation för denna indikation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »