Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ondexxya (andexanet alfa)

Andexanet alfa är avsett som antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare.