Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tecartus (brexukabtagen-autoleucel)

NT-rådet har i oktober 2022 beslutat om nationell samverkan för Tecartus vid akut lymfatisk leukemi (ALL). NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användning av Tecartus vid ALL efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Tecartus är genetiskt modifierade autologa anti-CD19-transducerade CD3+-celler. Tecartus är avsett för behandling av vuxna patienter med relapserade eller refraktära mantelcellslymfom samt recidiverande eller refraktär B-cellsprekursor akut lymfatisk leukemi (ALL) .