Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ultomiris (ravulizumab)

Ultomiris är avsett för behandling av vuxna patienter med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) hos patienter med hemolys med kliniska symtom som tyder på hög sjukdomsaktivitet samt hos patienter som är kliniskt stabila efter att ha behandlats med eculizumab under minst de senaste 6 månaderna.