Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

ATMP

Allt fler avancerade terapiläkemedel, så kallade ATMP, är under utveckling. ATMP är läkemedel som utgörs av somatiska cellterapier, genterapier eller vävnadstekniska produkter, eller kombinationsläkemedel som innehåller ATMP.

Nationell samverkan för ATMP

De ATMP som idag finns på marknaden och är under utveckling ska ges inom slutenvården och omfattas därför generellt av den nationella processen för ordnat införande och hanteras genom regionernas samverkansmodell för läkemedel. ATMP följer då samma process som andra läkemedel som omfattas av nationell samverkan, med en hälsoekonomisk värdering följd av en rekommendation från NT-rådet. NT-rådet har en tät dialog med berörda företag och kliniska experter vid dessa ärenden.

Regiongemensam avtalsgrupp för vissa ATMP

Vissa ATMP, till exempel så kallade CAR T-terapier, innebär att sjukvården blir en del i tillverkningen av läkemedlet. Då gäller särskild lagstiftning och företagen är ålagda att säkerställa att klinikerna uppfyller de krav som ingår i godkännandet av läkemedel. Företag och sjukhus ingår då ett avtal om kvalitet och leverans av läkemedlet. För att åstadkomma en effektiv och rättssäker hantering av dessa avtal, samarbetar universitetssjukhusregionerna i en arbetsgrupp med jurister och sjukhusapotekare. Gruppen arbetar på uppdrag av NT-rådet.

Senast ändrad