Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Förhandling/upphandling

Regionerna agerar gemensamt för att ta fram villkor, inklusive prissättning, för läkemedel som är aktuella för nationellt ordnat införande. Regionerna och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samverkar kring detta, oavsett om det gäller rekvisitionsläkemedel eller läkemedel aktuella för receptförskrivning och subvention inom högkostnadsskyddet.

Förhandling för kostnadseffektivitet för rekvisitionsläkemedel

När en hälsoekonomisk värdering är genomförd av TLV, kan det visa sig att kostnaden för ett nytt läkemedel överskrider betalningsviljan. För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande, kan NT-rådet då initiera en förhandling med företaget med målsättningen att erhålla en rabatt som gör att behandlingen kan bedömas kostnadseffektiv. NT-rådets förhandlingsledare utser en förhandlingsdelegation med representanter från regioner, ofta inkluderande medicinsk expertis. TLV bidrar i detta arbete med hälsoekonomiskt stöd. När förhandlingen är avslutad och en rekommendation om att använda läkemedlet kommunicerats av NT-rådet, kan alla regioner teckna avtal med företaget. Den rabatt som erhålls genom förhandling, omfattas i regel av sekretess på företagets begäran.

Samverkan mellan regioner och TLV vid subventionssärenden

I samband med TLV:s handläggning av ansökningar om subvention för läkemedel som förskrivs på recept, kan regionerna, TLV och företaget genomföra så kallade trepartsöverläggningar. Syftet med dessa överläggningar är att hantera osäkerheter som kan finnas i beslutsunderlagen och de kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan regioner och företag som minskar risken för regionerna och innebär att ansökan om läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet kan godkännas.

Alla regioner har utsett en person med fullmakt att företräda regionen i trepartsöverläggningar i samband med subventionsbeslut. Ibland är läkemedel som omfattas av trepartsöverläggningar föremål för nationellt ordnat införande och då avger NT-rådet en rekommendation i samband med subventionsbeslutet.

Gemensam marknadsfunktion

Regionernas gemensamma Marknadsfunktion är en viktig resurs i arbetet genom att koordinera förhandlings- och upphandlingsarbete och stötta regionerna vid hantering av avtal, marknadsbevakning, analys och kommunikation.

Senast ändrad