Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

För patienter och allmänhet

För frågor kring din läkemedelsbehandling, kontakta behandlande läkare, 1177 eller Läkemedelsupplysningen.

Bakgrund

Vården ska vara jämlik över hela landet. Oavsett bostadsort, ska patienten kunna vara trygg i att rätt läkemedelsbehandling kommer att ges.

Vårdens resurser är begränsade. För att kunna garantera alla medborgare en bra vård, behövs prioriteringar. Därför är det viktigt att veta om nyttan av en läkemedelsbehandling motsvarar dess kostnad.

När det gäller helt nya läkemedelsbehandlingar, vet man ofta ganska lite om hur de fungerar i den kliniska vardagen.

Samverkan för ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel innebär samverkan mellan regionerna, läkemedelsföretagen och myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Avsikten är på så goda grunder som möjligt introducera nya läkemedel i vården. Introduktionen ska också ske utan onödigt dröjsmål.

Förberedelse i god tid

Regionerna förbereder gemensamt införandet av nya läkemedel som bedöms innebära en stor påverkan på vården. Det görs bland annat genom att ta fram gemensam information om kommande läkemedel och kartlägga hur de bör användas och följas upp. Det mesta av detta arbete görs i god tid innan ett läkemedel är godkänt för försäljning.

Läkemedelsförmån och rekommendationer

Hälsoekonomi innebär att man värderar nyttan av behandlingen i förhållande till priset. Hälsoekonomiska värderingar ska göras för alla nya läkemedel. De ligger till grund för beslutet om ett läkemedel ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. För vissa läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet, ger landstingsgemensamma rekommendationer vägledning i hur läkemedlen bör användas. Rekommendationerna är ett stöd för sjukvården, och är en gemensam grund för samma prioriteringar i hela landet.

Används läkemedlet på rätt sätt?

Nya läkemedel följs också upp, så att man lär sig mer om deras effekt och säkerhet och om de används på rätt sätt.

Senast ändrad