Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Patientsamverkan

Patientsamverkan

NT-rådet samarbetar med många olika parter för att nå målet om en rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel. Patienter och närstående är viktiga partners.

Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

NT-rådet kan varken genomföra eller förbättra sitt uppdrag i isolering, utan det bygger på samverkan mellan många parter (se bilden till höger). Samverkan med patienter och närstående kan bidra till NT-rådets målsättning att arbeta kunskapsbaserat med värdering och prioritering av läkemedel för en rättvis och jämlik vård med stort etiskt ansvarstagande på ett transparent och tydligt sätt. Såväl patientföreningar som enskilda patientrepresentanter, där förening saknas, har uttryckt önskemål om att vara systematiskt involverade i processen för nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Kontakta NT-rådet

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.
NT-rådets arbetsgrupp Patientsamverkan består av:

Andreas Hager, Rådgivare Patientsamverkan
Gerd Lärfars, Ordförande NT-rådet
Kristina Aggefors, Koordinator NT-rådet

Kontakt sker enklast via nt-radet@skr.se.

Ordnat införande är en process som sker på många nivåer och över lång tid. Var patientsamverkan sker mest effektivt skiljer sig från fall till fall. Men det är NT-rådets uppfattning att det bör ske så tidigt som möjligt och på den nivå där patientsamverkan kan:

 • Underlätta kommunikation och förankring med patientgrupper.
 • Öka förståelsen för patienters och anhörigas perspektiv och behov.
 • Åstadkomma dialog i enskilda ärenden, och förhoppningsvis samförstånd med patienter och anhöriga.
 • Skapa bättre förståelse för det ordnade införandet och dess processer inklusive det värdebaserade synsättet och behovet av horisontell prioritering.
 • Öka legitimiteten och kvaliteten i processer och rekommendationer, inklusive genomförande och uppföljning.
 • Stärka arbetet med kunskapsbaserad värdering och prioritering av läkemedel för en rättvis och jämlik vård med stort etiskt ansvarstagande.

Patientsamverkan i NT-rådets verksamhet sker genom:

 • Information och utbildning kring ordnat införande till patientföreningar och enskilda patientrepresentanter.
 • Aktiv rådgivning inom NT-rådet med utgångspunkt i den antagna policyn för patientsamverkan.
 • Information till berörda föreningar när ett ärende inleds samt när ny rekommendation fastställts och publicerats.
 • Samverkan i enskilda ärenden.
 • Upparbetade samarbeten med patientföreningar för utveckling av NT-rådets processer, till exempel med RCC i Samverkan och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser för att förbättra NT-rådets information och utbildning.