Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets policy för patient­medverkan

Publicerat 2020-03-16

Syftet med NT-rådets policy för patientmedverkan är att tydliggöra NT-rådets ambition vad gäller patientmedverkan.

  • NT-rådets rekommendationer påverkar i hög grad patienter och deras närstående i hälso- och sjukvården. Därför ska NT-rådet ha god kännedom om hur patienter och närstående påverkas av ordnat införande och de rekommendationer rådet lämnar.
  • Patientmedverkan bör ske i ett tidigt skede och hos där den kan få bäst effekt. NT-rådet ska främja att patientsamverkan sker i den del av ordnat införande processen och i lämplig form så att samråd och dialog skapar en ömsesidig förståelse och kunskap för perspektiv, förutsättningar och behov.1
  • Patientmedverkan ska ske utifrån syftet med medverkan. Det kan innebära att det är patientorganisation, nätverk, och/eller enskild patient eller närstående och/eller närståenderepresentant som medverkar. I denna policy använder vi begreppen patientmedverkan och patientrepresentant.
  • Som en grund för patientmedverkan ska NT-rådet utgå från den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.
  • Patientmedverkan ska präglas av god tillgänglighet. Alla, oavsett funktionsförmåga och resurser ska kunna medverka i samråd och dialog.
  • NT-rådet bör erbjuda information om sitt uppdrag och ordnat införande processen för att skapa förutsättningar för patientrepresentanter att medverka. NT-rådet ska utveckla informations- och utbildningsmaterial som kan användas för att tydliggöra syfte, grad av involvering och ömsesidiga förväntningar.
  • Patientrepresentanter som medverkar i NT-rådets arbete ska uppge eventuella intressekonflikter eller andra bindningar till aktuellt ärende.
  • Om NT-rådet anlitar patientrepresentanter som experter för att till exempel granska eller producera underlag och material verksamheten, utgår ersättning för arbete och resa enligt Sveriges Kommuner och Regioners bestämmelser för experter samt enligt gällande resepolicy.
  • När NT-rådet erbjuder informationsmöten och dialogmöten för patientrepresentanter kring enskilda ärenden, utgår ingen ersättning från NT-rådet för arbete eller resor.

1 Detta kan till exempel innebära att NT-rådet främjar patientsamverkan hos den myndighet som tar fram hälsoekonomiska underlag (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV), inom kunskapsstyrningen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, eller direkt i dialog med patientföreningar inom ramen för pågående ärenden.

Senast ändrad