Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

NT-rådets rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Sidan uppdaterad 2023-09-21

I nedanstående översikt listas godkända indikationer för nationellt upphandlade PD-(L)1-hämmare.

Generell rekommendation

När ett läkemedel ingår i översikten vid en viss indikation rekommenderar NT-rådet att det används vid den indikationen. NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

Direkt berörda personer inom regionerna informeras om avtalspriser i särskild ordning.

NT-rådet skriver vanligtvis inte separata rekommendationer för kommande indikationer och har arkiverat de tidigare utfärdade rekommendationerna. För de behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. Det gäller icke-småcellig lungcancer i monoterapi Pdf, 163.8 kB. och i kombination med kemoterapi Pdf, 165.6 kB. samt vid malignt melanom Pdf, 168.1 kB..

Adjuvant behandling och viss kombinationsbehandling är undantaget från den generella rekommendationen. Specifika rekommendationer skrivs för dessa indikationer även fortsättningsvis och återfinns i översikten Rekommendationer samt på webbsidan för respektive läkemedel.
Separata rekommendationer finns för Imfinzi, Jemperli, KeytrudaLibtayo, Opdivo och Tecentriq.

Läs mer
NT-rådets process för bedömning av PD-(L)1-hämmare

Uppföljningsrapport Pdf, 1.6 MB.

För fullständig indikationstext, se respektive produktresumé (www.fass.se)
Kolumnerna i översikten är sorterade i bokstavsordning.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

 

Rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Jemperli (dostarlimab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången eller esofagus, 1:a linjen


+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Bröstcancer, trippelnegativ
+ kemoterapi+ nab-paklitaxel

Cervixcancer, 1:a linjen
+ kemoterapi med/utan bevacizumab
Cervixcancer, 2:a linjen

monoterapiEndometriecancer, MSI-H eller dMMR, tidigare behandladmonoterapi

monoterapi
Esofaguscancer, 1:a linjen
+ platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin


+ Yervoy
eller
+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Esofaguscancer, 2:a linjen


monoterapi


Hepatocellulärt carcinom+ bevacizumab

Hodgkins lymfom
monoterapi


monoterapi


Huvud- och halscancer, skivepitelial, 1:a linjen
monoterapi
eller
+ platinabaserad kemoterapi och
5-flurorouracil
Huvud- och halscancer, skivepitelial, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi


Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR,1:a linjen
monoterapi
Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR, 2:a linjen
monoterapi


+ Yervoy


Lungcancer, icke-småcellig, 1:a linjen
monoterapi

monoterapi


monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen
+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed

+ platinabaserad kemoterapi


+ nab-paklitaxel och karboplatin
eller
+ bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1:a linjen
+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel

+ platinabaserad kemoterapiLungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lungcancer, icke-småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd, 1:a linjen


+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett


Lungcancer, småcellig, 1:a linjen


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin

+ etoposid och karboplatin

Lungsäckscancer, 1:a linjen


+ Yervoy


Malignt melanom, avancerat
monoterapi


monoterapi


Malignt melanom, avancerat med dålig prognos


+ Yervoy


Merkelcellscancer

monoterapiNjurcellscancer, 2:a linjen


monoterapi


Njurcellscancer, intermediär/­hög risk, 1:a linjen

 + Inlyta+ Inlyta


+ Yervoy
eller
+ Cabometyx


Njurcellscancer, låg risk, 1:a linjen

+ Inlyta+ Inlyta


+ Cabometyx


Skivepitelcancer, kutan

monoterapiUrotelial cancer, 1:a linjen

monoterapimonoterapimonoterapi

Urotelial cancer, 2:a linjen
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer, MSI-H eller dMMR, tidigare behandlad
monoterapi
Ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången, HER2-positiv 1:a linjen
+ trastuzumab + fluoropyrimidin + platinum