Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

PD1- och PDL1-hämmare

PD1- och PD-L1-hämmare

Sidan uppdaterad 2021-05-24

Sammanställning över NT-rådets rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare.

Tabellen är sorterad så att det läkemedel som i monoterapi har lägst årskostnad står längst till vänster och det med högst årskostnad står längst till höger. Berednings- och administrationskostnader tillkommer.

Bör användas

Kan användas

Inte användas

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

 

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Malignt melanom, avanceratmonoterapi  Pdf, 205.3 kB.
i första hand Pdf, 205.3 kB.


monoterapi Pdf, 205.3 kB.
i andra hand Pdf, 205.3 kB.


Malignt melanom, adjuvantmonoterapi Pdf, 253.3 kB.
i första hand Pdf, 253.3 kB.


monoterapi Pdf, 253.3 kB.
i andra hand Pdf, 253.3 kB.


Malignt melanom, avancerat PD-L1 <1%+ Yervoy Pdf, 121.7 kB.
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig
+ bevacizumab, paklitaxel och karboplatin Pdf, 662.8 kB.

monoterapi Pdf, 710.5 kB.


Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig, lokalt avancerad


monoterapi Pdf, 154.8 kB.

Lungcancer, 1:a linjen icke småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett Pdf, 710.5 kB.
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd

+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel Pdf, 710.5 kB.


Lungcancer, 1:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd
+ nab-paklitaxel och karboplatin Pdf, 710.5 kB.

+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed Pdf, 710.5 kB.


Lungcancer, 2:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltypmonoterapi Pdf, 279.9 kB.
i första hand Pdf, 279.9 kB.

monoterapi Pdf, 279.9 kB.
i andra hand Pdf, 279.9 kB.

monoterapi Pdf, 279.9 kB.
i andra hand Pdf, 279.9 kB.


Lungcancer, 2:a linjen icke-småcellig av skivepiteltypmonoterapi Pdf, 279.9 kB.
i första hand Pdf, 279.9 kB.


monoterapi Pdf, 279.9 kB.
i andra hand Pdf, 279.9 kB.

monoterapi Pdf, 279.9 kB.
i andra hand Pdf, 279.9 kB.


Lungcancer, 1:a linjen småcellig
 + etoposid och karboplatin Pdf, 185.5 kB.


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin Pdf, 185.5 kB.

Urotelial cancer, 1:a linjen

monoterapi Pdf, 400.9 kB.monoterapi Pdf, 400.9 kB.

monoterapi Pdf, 400.9 kB.


Urotelial cancer, 2:a linjenmonoterapi Pdf, 400.9 kB.

monoterapi Pdf, 400.9 kB.

monoterapi Pdf, 400.9 kB.


Njurcellscancer, 1:a linjen

 + Inlyta Pdf, 241.4 kB.


+ Yervoy Pdf, 241.4 kB.


+ Inlyta Pdf, 241.4 kB.


Njurcellscancer, 2:a linjenmonoterapi Pdf, 63.5 kB.
Huvud- och halscancer, 1:a linjen skivepitelial

monoterapi el. + platinabaserad kemoterapi & 5-flurorouracil Pdf, 700.3 kB.


Huvud- och halscancer, 2:a linjen skivepitelialmonoterapi Pdf, 186.7 kB.


monoterapi Pdf, 571.9 kB.


Merkelcellscancer

monoterapi Pdf, 252.1 kB.


Skivepitelcancer, kutan


monoterapi Pdf, 197.5 kB.

Bröstcancer, trippelnegativ
+ nab-paklitaxel eller paklitaxel Pdf, 213.7 kB.Hepatocellulärt carcinom
+ bevacizumab Pdf, 199.3 kB.Hodgkins lymfommonoterapi Pdf, 188.2 kB.


monoterapi Pdf, 188.2 kB.


Kolorektalcancer, 1:a linjen

monoterapi Pdf, 222.2 kB.


Esofaguscancer, 2:a linjenmonoterapi Pdf, 196.8 kB.