Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Vägledning för nationella upphandlingar av medicinteknik

En vägledning har tagits fram som ett stöd till nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) när de ser att det finns behov av nationell upphandling av medicinteknik.

Vägledningen beskriver hur samverkan kan ske och vilka steg och information som behöver tas fram. Vägledningen är framtagen på uppdrag av Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik. Innehållet har granskats av bland annat SKR:s juridiska avdelning, alla regioners inköpschefer, LFU -Ledningsnätverket för regionernas upphandlingschefer och nationella samordningen av kunskapsstyrningen. Vid frågor kontakta: mtp.inkopsfunktion@skr.se.

Senast ändrad