Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

NT-rådet har under en försöksverksamhet yttrat sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderats inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna har getts på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper. Från och med mars 2020 har MTP-rådet tagit över yttranden om nya medicintekniska produkter. 

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/­sömnproblem

MTP-rådet har lämnat en rekommendation till regionerna gällande tyngdtäcken, 2020-10-28.

Rekommendation

Frågor och svar

AsthmaTuner

AsthmaTuner är en trådlös spirometer med tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt som möjliggör för vårdpersonal att ta del av den information som registreras av patienten. MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående AsthmaTuner.

Rekommendation

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer

Foundation One är ett genetiskt test kombinerat med ett beslutsstöd för val av läkemedelsbehandling av solida tumörer. Foundation One är CE-märkt som en in vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt och lanserades i Sverige 2017.

Rekommendation

Kommentarer från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer på TLV:s hälsoekonomiska underlag

Referenser som hänvisas till i kommentarerna från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer

Kommentarer från företaget Roche

Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2018-06-28.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Etisk och juridisk bedömning av utlämning av patientdata

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

Med hybridpump avses ett system som innehåller både insulinpump och kontinuerlig glukosmätning där pumpen kan programmeras att leverera och justera insulintillförsel baserat på uppmätta glukosvärden från den kontinuerliga glukosmätaren.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande MiniMed 670G, 2018-11-15.

Rekommendation

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående FreeStyle Libre 1 & 2, 2020-06-24.

Rekommendation