Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter över hela landet. Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för medicinteknik som är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Inom samverkansmodellen ingår även en beredningsgrupp som bereder och följer upp regionernas gemensamma agerande.

MTP-rådet och beredningsgruppen är utsedda av de sex samverkansregionerna för hälso- och sjukvård. Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av SKR på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Nationellt ordnat införande bygger också på ett nära samarbete med övriga berörda myndigheter, kliniska experter, medicintekniska företag och patienter.

Följ de olika stegen i processen för nationellt ordnat införande här nedan.