Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hälsoekonomisk värdering

Alla medicintekniska produkter som omfattas av nationellt ordnat införande ska genomgå en hälsoekonomisk bedömning. Då bedöms användningens kostnadseffektivitet, det vill säga relationen mellan användningens nytta i relation till kostnaden jämfört med en standardbehandling. Värderingen görs oftast av TLV, men även andra aktörer (SBU, regionala HTA, utländska HTA-organ) kan vara aktuella.

Det medicintekniska företaget ska tillhandahålla ett hälsoekonomisk underlag som visar de kostnader respektive nyttor som uppstår för samhället vid användning av produkten i jämförelse med det mest relevanta behandlingsalternativet när produkten används. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, genomför sedan den hälsoekonomiska värderingen.

Vilken information ska lämnas in

Följande moment kan till exempel ingå i underlaget:

  • Bakgrundsbeskrivning av det kliniska problemet samt beskrivning av patientpopulationen.
  • Beskrivning av produkten.
  • Beskrivning av relevanta jämförelsealternativ.
  • En jämförelse av kostnaden för produkten under normal användning ställt mot kostnaden för jämförelsealternativet.
  • Underlag som beskriver den nytta (inklusive biverkningar) patienten får av produkten ställt mot den nytta jämförelsealternativet ger.

För mer information se TLVs webbsida.

Hälsoekonomins grunder

En hälsoekonomisk värdering är viktig i bedömningen av en ny medicinteknisk produkt.

Senast ändrad