Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendation

MTP-rådet har regionernas mandat att ge rekommendationer om användning av medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro diagnostik inom ramen för ett nationellt ordnat införande. Syftet är att åstadkomma en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter. Det gäller speciellt områden där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor och som kan innebära en utmaning för regionerna.

Det finns fyra olika typer av rekommendationer:

  • avstå från att införa
  • kan införa (används när det finns olika alternativ som kan väljas)
  • bör införa (används när olika regionala beslut angående införande hotar en god och jämlik vård)
  • avvakta med att införa (används i avvaktan på beslut om införande).
  • översyn kan göras av rekommendation inom två år, vilket kan leda till revidering eller upphävande.

Prioritering

MTP-rådets utlåtanden är rekommendationer till regionerna. Rekommendationerna baseras på bedömningen av en eller flera produkters värde och utgår från den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvård (prop 1996/97:60) som antagits av riksdagen. Den etiska plattformen har tre principer i hierarkisk ordning, men ska hanteras som en helhet:

  • Människovärdesprincipen – vården ska respektera alla människors lika värde.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen – mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen – innebär att en rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet ska eftersträvas.

Det betyder att MTP-rådet ibland behöver säga nej till en produkt, exempelvis om priset är högt per produkt eller nyttan med att införa produkten är låg eller osäker.

Sammanvägd bedömning

I sin bedömning sammanväger MTP-rådet tillståndets svårighetsgrad, behandlingens effektstorlek och tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget med mera. Dessa faktorer ställs i relation till nyttan som beräknas i den hälsoekonomiska värderingen där produktens/produkternas/metodens värde jämförs med bästa nuvarande behandling eller hjälpmedel för förbättrad funktion och förmåga. MTP-rådet har en policy för bedömning av samhällets betalningsvilja vilken baseras på den etiska plattformen.

I de fall då införandet av ny medicinteknik innebär stora juridiska problem, organisatoriska problem eller ökat behov av nyckelkompetens, vilket skulle medföra undanträngning av annan lika viktig vård, kan det också vägas in vid beslut om en rekommendation. Detta kan innebära att rådet inte rekommenderar införande även om produkten utifrån övriga faktorer uppfyller kraven för att prioriteras.

Kommunikation

MTP-rådets rekommendationer publiceras på webbplatsen för nationellt ordnat införande, samt kommuniceras direkt till regionerna och till berört företag.

Giltighetstid

MTP-rådet gör senast efter två år en ny bedömning av en utfärdad rekommendation. Om rekommendationen fortfarande bedöms fylla en funktion för att tillse jämlik användning kvarstår den ytterligare högst två år. Om den medicintekniska produkten anses införd enligt utfärdad rekommendation avslutas det nationella ordnade införandet och regionerna informeras om detta.

Om rekommendationen blivit inaktuell, till exempel att en snarlik produkt är på väg att införas eller har införts senare eller att produkten fått vidgad användning kommer rekommendationen att revideras.

Senast ändrad