Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

asfotas alfa

Strensiq

hypofosfatasi

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

avelumab

Bavencio

I kombination med Inlyta (axitinib) vid njurcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2019-02-27

blinatumomab

Blincyto

akut lymfatisk leukemi

Angeläget för helhetsbild kring behandling av ALL, kan vara alternativ till CAR T-terapi

2019-11-28

brolucizumab

Beovu

åldersrelaterad makuladegeneration

Hälsoekonomisk värdering och jämlik vård bedöms angelägen

2019-10-24

dinutuximab beta

Qarziba

högrisk neuroblastom

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

dupilumab

Dupixent

astma

Helhetsbedömning behövs tillsammans med Nucala, Cinqaero och Fasenra vid liknande indikation.

2019-11-28

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering.

2018-11-21

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Trikafta

cystisk fibros

Angeläget med nationell samordning.

2020-01-16

elosulfas alfa

Vimizim

mukopolysackaridos typ IVA

Angeläget med ny hälsoekonomisk värdering då nya kliniska data tillkommit.

2019-06-26

esketamin

Spravato

depression

Ny behandlingsprincip; angeläget med nationell samordning och hälsoekonomisk värdering.

2019-06-26

galkanezumab

Emgality

migränprofylax

Behov av hantering tillsammans med liknande läkemedel vid samma indikation.

2019-06-11

givosiran

Givlaari

akut intermittent porfyri

Angeläget med jämlikt införande och att tydliggöra plats i terapin.

2020-01-16

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation Motivering: Datum

Angelägen behandling med ny behandlingsprincip

2019-11-14

kaplacizumab

Cablivi

förvärvad trombotisk trombocytopen purpura

Angelägen behandling, hög kostnad.

2019-06-11

karfilzomib

Kyprolis

i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-04-24

larotrektinib

Viktravi

Solida tumörer med NTRK-fusion

Ny innovativ behandlingsprincip

2019-06-11

neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

Behov av tydliggörande av plats i terapin.

2018-10-17

onasemnogen abeparvovek

Zolgensma

Spinal muskelatrofi

Angelägen och förväntat kostsam behandling.

2019-03-12

pegvalias

Palynziq

fenylketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2019-01-30

pembrolizumab

Keytruda

Neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-03-19

pembrolizumab

Keytruda

I kombination med Inlyta (axitinib) vid njurcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2019-02-27

polatuzumab vetodin

Polivy

diffust storcelligt B-cellslymfom

hälsoekonomisk värdering


spartalizumab


avancerat melanom

hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

tafamidis

Vyndaquel

transtyretinamyloidos vid kardiomyopati

potentiellt stor patientpopulation och budgetpåverkan

2020-01-16

trastuzumab-emtansin

Kadcyla

adjuvant vid bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-02-13

ubadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

Behov av vägledning kring användning av JAK-hämmare vid reumatoid artrit

2019-12-19

valoktokogen roxaparvovek


hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling


volanesorsen

Waylivra

lipidrubbningar

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-10-17

βA-T87Q-globin genterapi

Zynteglo

Beta-thalassemi

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2019-03-12


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07