Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

asfotas alfa

Strensiq

hypofosfatasi

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

atezolizumab

Tecentriq

i kombination med bevacizumab vid levercancer

Ny indikation, behov av hälsoekonomisk värdering

2020-04-22

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i första linjen

Ny indikation, behov av bedömning av plats i terapin

2020-04-22

atezolizumab

Tecentriq

urotelialcancer i första linjen

Förväntat stor patientgrupp

2020-09-09

autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A

Libmeldy

metakromatisk polydysfori

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2020-06-04

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

avelumab

Bavencio

underhållsbehandling urotelialcancer i första linjen

Ny behandlingsprincip

2020-09-09

baracitinib

Olumiant

atopisk dermatit

Behov av sammanhållen hantering av läkemedel vid denna indikation

2020-06-24

belantamab mafodotin

-

multipelt myelom

Ny behandlingsprincip

2020-06-24

blinatumomab

Blincyto

akut lymfatisk leukemi

Angeläget för helhetsbild kring behandling av ALL, kan vara alternativ till CAR T-terapi

2019-11-28

brexucabtagene autoleucel

Tecartus

mantelcellslymfom

CAR T-terapi, ny behandlingsprincip

2020-03-19

brolucizumab

Beovu

åldersrelaterad makuladegeneration

Hälsoekonomisk värdering och jämlik vård bedöms angelägen

2019-10-24

dinutuximab beta

Qarziba

högrisk neuroblastom

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

dupilumab

Dupixent

astma

Helhetsbedömning behövs tillsammans med Nucala, Cinqaero och Fasenra vid liknande indikation.

2019-11-28

durvalumab

Imfinzi

småcellig lungcancer

Ny indikation, behov av bedömning av plats i terapin

2020-04-22

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering.

2018-11-21

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

Angeläget med nationell samordning.

2020-01-16

enkorafenib och cetuximab

Braftovi och Erbitux

kolorektal cancer

Angeläget med bedömning av kostnadseffektivitet

2020-06-17

galkanezumab

Emgality

migränprofylax

Behov av hantering tillsammans med liknande läkemedel vid samma indikation.

2019-06-11

givosiran

Givlaari

akut intermittent porfyri

Angeläget med jämlikt införande och att tydliggöra plats i terapin.

2020-01-16

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

idekaptagen vikleucel


myelom

Ny behandlingsprincip

2020-10-06

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation Motivering: Datum

Angelägen behandling med ny behandlingsprincip

2019-11-14

isatuximab

Sarclisa

multipelt myelom

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

2020-02-19

kaplacizumab

Cablivi

förvärvad trombotisk trombocytopen purpura

Angelägen behandling, hög kostnad.

2019-06-11

karfilzomib

Kyprolis

i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-04-24

krizanlizumab

Adakveo

sickelcellanemi

Ny behandlingsprincip, angelägen behandling

2020-04-02

lisokaptagen maraceucel


B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

mogamullizumab

Poteligeo

Sezarys syndrom, mucosis fungoides

Angeläget med nationell samverkan och hälsoekonomisk värdering

2020-03-05

nivolumab

Opdivo

kombination med imilimumab vid icke-småcellig lungcancer

Ny behandlingsprincip

2020-09-09

pegvalias

Palynziq

fenylketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

pembrolizumab

Keytruda

Hodgkins lymfom

Ny indikation

2020-10-21

pembrolizumab

Keytruda

koloncancer

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-10-21

pembrolizumab

Keytruda

neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-03-19

polatuzumab vetodin

Polivy

diffust storcelligt B-cellslymfom

hälsoekonomisk värdering


ravulizumab

Ultomiris

aHUS

Nationell samverkan angeläget

2020-10-21

spartalizumab


avancerat melanom

hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

tafamidis

Vyndaquel

transtyretinamyloidos vid kardiomyopati

potentiellt stor patientpopulation och budgetpåverkan

2020-01-16

ubadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

Behov av vägledning kring användning av JAK-hämmare vid reumatoid artrit

2019-12-19

valoktokogen roxaparvovek


hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling


βA-T87Q-globin genterapi

Zynteglo

Beta-thalassemi

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2019-03-12


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07