Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

andexanet alfa

Ondexxya

antidot mot faktor Xa-hämmare


2017-03-28

atezolizumab

Tecentriq

behandling av icke-småcellig lungcancer i kombination med bevacizumab och kemoterapi

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2018-10-03

atezolizumab

Tecentriq

Trippelnegativ bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-01-30

axicabtagene ciloleucel

Yescarta

lymfom

Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

2017-12-06

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

 2018-04-11

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-02-13

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering.

2018-11-21

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

inotersen

Tegsedi

familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

ivacaftor

Kalydeco

cystisk fibros


2014

karfilzomib

Kyprolis

i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2019-04-24

neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

Behov av tydliggörande av plats i terapin.

2018-10-17

nivolumab + ipilimumab

Opdivo + Yervoy

njurcellscancer

Potentiellt viktig behandlingsmöjlighet.

2018-12-05

onasemnogen abeparvovek

Zolgensma

Spinal muskelatrofi

Angelägen och förväntat kostsam behandling.

2018-03-12

patisiran

Onpattro


familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

pegvalias


fenylketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

pembrolizumab

Keytruda

Neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-03-19

pitolisant

Wakix

narkolepsi

Jämlik tillgång till läkemedel vid narkolepsi bedöms angeläget.

2017-04-05

romosozumab

Evenity

osteporos

Ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med jämlik vård.

2018-11-21

tezakaftor-ivakaftor

Symkevi

cystisk fibros

Behov av nationell samverkan för nytt läkemedel vid cystisk fibros. Förväntat hög kostnad. Eftersom Symkevi är ett förskrivningsläkemedel, är hantering genom förmånsansökan hos TLV önskvärt.

2018-08-22

tisagenlecleucel

Kymriah

diffust storcelligt B-cellslymfom

Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

2018-05-23

trastuzumab-emtansin

Kadcyla

adjuvant vid bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-02-13

voretigene neparvovek

Luxturna

retinitis pigmentosa

Ny genterapi som bedöms kräva nationell samverkan.

2018-04-28

volanesorsen

Waylivra

lipidrubbningar

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-10-17

βA-T87Q-globin genterapi

Zynteglo

Beta-thalassemi

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2019-03-12


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07