Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

pegvalias


fenolketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

andexanet alfa

AndexXa

antidot mot faktor Xa-hämmare


2017-03-28

atezolizumab

Tecentriq

behandling av icke-småcellig lungcancer i kombination med bevacizumab och kemoterapi

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2018-10-03

axicabtagene ciloleucel

Yescarta

lymfom

Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

2017-12-06

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

 2018-04-11

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering

2018-11-21

erenumab

Aimovig

migränprofylax

Ny verkningsmekanism och förväntat stort intresse för behandling.

2018-04-28

gemtuzumab­ozogamicin

Mylotarg

akut myeloid leukemi (AML)

Nominerat från sjukvårdsregion. Potentiellt stor patientgrupp aktuell för behandling; hälsoekonomisk värdering är angelägen.

2018-06-25

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

inotersen

Tegsedi

familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

ivacaftor

Kalydeco

cystisk fibros


2014

neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

Behov av tydliggörande av plats i terapin

2018-10-17

nivolumab + ipilimumab

Opdivo + Yervoy

njurcellscancer

Potentiellt viktig behandlingsmöjlighet

2018-12-05

patisiran

Onpattro


familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

pembrolizumab

Keytruda

trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-03-19

pembrolizumab

Keytruda

recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals

Ny indikation för PD1-hämmare

2018-10-01

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant behandling av melanom

Ny indikation för PD1-hämmare

2018-10-29

pertuzumab

Perjeta

adjuvant behandling av vuxna patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer med hög risk för återfall


2018-01-11

pitolisant

Wakix

narkolepsi

Jämlik tillgång till läkemedel vid narkolepsi bedöms angeläget.

2017-04-05

romosozumab


osteporos

ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med jämlik vård

2018-11-21

tezakaftor-ivakaftor

Symkevi

cystisk fibros

Behov av nationell samverkan för nytt läkemedel vid cystisk fibros. Förväntat hög kostnad. Eftersom Symkevi är ett förskrivningsläkemedel, är hantering genom förmånsansökan hos TLV önskvärt.

2018-08-22

tisagenlecleucel

Kymriah

akut lymfocytisk B-cellsleukemi och diffust storcelligt B-cellslymfom

Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

2018-05-23

vismodegib

Erivedge

intermittent behandling av patienter med basalcells-cancer som utvecklar lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom eller har Gorlins syndrom

Nominering från landsting, behov av hälsoekonomisk värdering av intermittent behandling.

2018-03-29

voretigene neparvovek

Luxturna

retinitis pigmentosa

Ny genterapi som bedöms kräva nationell samverkan.

2018-04-28

vosarnesorsen

Waylivra

lipidrubbningar

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering

2018-10-17


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07