Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter

Onasemnogene aberparvovec vid SMA typ 1
Nytt sätt att behandla sjukdomen, svår sjukdom.
Ansökt om marknadsföringsgodkännande hos EMA oktober 2018, PRIME-status.

LentiGlobin BB305 som första linjens behandling vid beta-thalasemia major
Nytt sätt att behandla sjukdomen, behov av behandling finns.
Ansökt om marknadsföringsgodkännande hos EMA oktober 2018, PRIME-status.

Esketamin vid behandlingsrefrakär depression med suicidtankar
Ny behandlingsprincip.
Ansökt om marknadsföringsgodkännande hos EMA oktober 2018.

Cemiplimab vid skivepitelcancer
Behov av behandling finns
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA april 2018.

Olaparib som monoterapi vid gBRCA muterad bröstcancer
Ny behandlingsprincip vid denna indikation, behandlingsalternativ behövs
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA april 2018.

Ipilimumab i kombination med nivolumab som första linjens behandling vid njurcancer
Potentiellt stor patientgrupp och goda resultat i fas III-studier
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA nov 2017.

Axalimogen filolisbac vid cervixcancer (persistent eller återfall)
Potentiellt stor patientpopulation, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA feb 2018, men ansökan om marknadsföringsgodkännande är tillbakadragen.

Siponimod vid sekundärprogressiv MS
Stort behov av behandling vid denna sjukdom.

Larotrectinib vid TRK-fusion positiv cancer (lokalt avancerad eller metastaserad) hos barn och vuxna
Ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA augusti 2018.
(accelererad process)

Begelomab vid steroidrefraktär akut GvHD
Behandling vid detta tillstånd saknas, ny behandlingsprincip, få patienter men ett allvarligt tillstånd. Företaget drog tillbaka ansökan om marknadsföringsgodkännande hos EMA under juli 2016. När ytterligare data finns tillgänglig kommer företaget att skicka in ansökan igen och framtagandet av rapporten kommer att återupptas.

Senast ändrad 2019-02-15