Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter

Esketamin vid behandlingsrefrakär depression med suicidtankar
Ny behandlingsprincip.
Ansökt om marknadsföringsgodkännande hos EMA oktober 2018.

Ipilimumab i kombination med nivolumab som första linjens behandling vid njurcancer
Potentiellt stor patientgrupp och goda resultat i fas III-studier
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA nov 2017.

Axalimogen filolisbac vid cervixcancer (persistent eller återfall)
Potentiellt stor patientpopulation, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA feb 2018, men ansökan om marknadsföringsgodkännande är tillbakadragen.

Begelomab vid steroidrefraktär akut GvHD
Behandling vid detta tillstånd saknas, ny behandlingsprincip, få patienter men ett allvarligt tillstånd. Företaget drog tillbaka ansökan om marknadsföringsgodkännande hos EMA under juli 2016. När ytterligare data finns tillgänglig kommer företaget att skicka in ansökan igen och framtagandet av rapporten kommer att återupptas.

Polatuzumab vedotin vid relapserande eller refraktärt diffust, storcelligt B-cellslymfom
Behandling saknas idag för denna patientgrupp. Filat EMA feb 2019. Ingår i PRIME, acc ass.

Alpelisib i kombination med fulvestrant vid PIK3CA-mutated HR+/HER2- breastcancer (1:a och 2:a linjen)
Första PI3-kinashämmaren på denna indikation. Stor patientgrupp. Filat EMA februari 2019.

Plazomicin vid infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier
Mindre toxicitet, ny behandlingsprincip. Filat EMA okober 2018.

Senast ändrad 2019-06-11