Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Rekommendationer medicinteknik

NT-rådet kommer under en försöksverksamhet att yttra sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderas inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna ges på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper.

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer

Foundation One är ett genetiskt test kombinerat med ett beslutsstöd för val av läkemedelsbehandling av solida tumörer. Foundation One är CE-märkt som en in vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt och lanserades i Sverige 2017.

Rekommendation

Kommentarer från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer på TLV:s hälsoekonomiska underlag

Referenser som hänvisas till i kommentarerna från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer

Kommentarer från företaget Roche

Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2018-06-28.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Etisk och juridisk bedömning av utlämning av patientdata

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

Med hybridpump avses ett system som innehåller både insulinpump och kontinuerlig glukosmätning där pumpen kan programmeras att leverera och justera insulintillförsel baserat på uppmätta glukosvärden från den kontinuerliga glukosmätaren.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande MiniMed 670G, 2018-11-15.

Rekommendation

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande FreeStyle Libre 2018-02-05.

Rekommendation

Senast ändrad 2019-11-06