Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Urval

Kriterier för urval

För att beaktas i Horizon scanning, och därmed föreslås för nationellt ordnat införande, ska läkemedelssubstansen eller indikationen uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Stor patientpopulation
 • Signifikant morbiditet förknippat med tillståndet
 • Har potential att tillföra kliniska fördelar
 • Innovativt sätt att behandla sjukdomen
 • Potentiella kostnadskonsekvenser
 • Kan leda till behov av omorganisation av vården
 • Potential för påverkan på behandlingsriktlinjer och andra rekommendationer
 • Potentiella säkerhetsaspekter att beakta
 • Potentiellt högt media-/patientintresse
 • För snabb eller för långsam introduktion kan förväntas efter ett godkännande
 • Är potentiellt juridiskt, etiskt eller politiskt intressant

Hänsyn tas också till om substansen/indikationen:

 • Tillhör en växande läkemedelsgrupp eller terapiområde, är ett nytt sätt att behandla eller en ny läkemedelsgrupp.
 • Är relevant för svenska förhållanden.
 • Ligger i sen fas II- eller i fas III-studier eller är inskickat till regulatoriska myndigheter för godkännande.

Filtreringen sker i två steg. Det första steget sker internt i arbetsgruppen för Horizon scanning. De substanser/indikationer som där bedöms intressanta, eller där det är svårt att avgöra vilket, stäms av med landstingens expertgrupper. I steg två sker en sammanvägning av experternas åsikter.

Landstingen nominerar

Landstingen får baserat på den tidiga bedömningsrapporten från Horizon scanning, prioritera om ett läkemedel bör införas nationellt, under vägledning av vägledning av nedanstående generella kriterier. Med motivering utifrån dessa kriterier, kan ett landsting dessutom nominera ett läkemedel för rekommendation från NT-rådet, utan att det gått vägen genom Horizon scanning.

 • Sjukdomens svårighetsgrad
 • Behandlingseffekt jämfört med alternativ behandling
 • Resurspåverkan
 • Etiska aspekter

Senast ändrad 2018-06-13