Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Läkemedelsföretagen

Läkemedelsföretagen är involverade genom hela ordnat införandeprocessen för att bidra med kunskap och dokumentation om sitt läkemedel.

Läkemedelsföretagen äger dokumentationen om sitt läkemedel, men har möjlighet att dela med sig av denna redan innan den blir offentlig för att underlätta för landstingen att ta fram de kunskapsdokument som behövs för ett tidigt och ordnat införande av nya läkemedel.

Involvering genom hela processen

Företagen involveras redan i det tidiga Horizon scanning-arbetet i samband med så kallade pipelinemöten och bidrar med information till tidiga bedömningsrapporter. Inför den hälsoekonomiska värderingen levererar företaget hälsoekonomiska underlag, i allmänhet i form av en modell, till TLV, och har under utredningstiden en dialog med utredarna. I framtagandet av införande- och uppföljningsprotokoll kan företaget ge värdefulla synpunkter på speciella krav som införandet och uppföljningen av läkemedlet kan ställa på landstingens organisation, och företaget medverkar vid konsensusmötet då protokollet kvalitetssäkras.

Senast ändrad 2018-09-21