Landstingens samverkansmodell för läkemedel

NT-rådets rekommendationer, grunder till beslut

NT-rådets utlåtanden är rekommendationer till landstingen och gäller systematisk användning. Rekommendationerna baseras på ett läkemedels värde på gruppnivå samt på den etiska plattformen som antagits av riksdagen. Den etiska plattformen har tre principer i hierarkisk ordning, men ska hanteras som en helhet:

  • Människovärdesprincipen - vården ska respektera alla människors lika värde
  • Behovs- och solidaritetsprincipen - mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten
  • Kostnadseffektivitetsprincipen - innebär att en rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet ska eftersträvas

Det betyder att NT-rådet ibland behöver säga nej till ett läkemedel, exempelvis om priset är så högt att man riskerar att tränga undan annan vård till patienter med lika stora eller större behov. Rekommendationerna formuleras alltid som ett ja eller nej till användning i de fall då det i kunskapsunderlaget inte kan identifieras subgrupper som antingen förväntas få eller sakna nytta av läkemedlet.

Rekommendationerna baseras på bedömning av ett nytt läkemedels värde jämfört med bästa nuvarande behandling vid varje aktuell indikation. I sin bedömning sammanväger NT-rådet tillståndets svårighetsgrad, behandlingens effektstorlek, tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget och tillståndets sällsynthet i relation till kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

Ett viktigt underlag för NT-rådet är det hälsoekonomiska rapport TLV tar fram inom klinikläkemedelsuppdraget. TLV medverkar vid alla NT-rådets möten. Läkemedelsföretagen förser TLV med underlag till dess bedömning, och kan därmed bidra till att öka tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget.

Uppdaterad: 2018-05-07