Gå till innehåll

Nej till Pluvicto vid metastaserad prostatacancer

Publicerad

NT-rådet råder regionerna att inte använda Pluvicto (Lutetium (Lu-177) vipivotid tetraxetan) vid metastaserad prostatacancer.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på uppdrag av NT-rådet gjort en hälsoekonomisk värdering av Pluvicto. Utredningen visar en fyra månaders överlevnadsfördel för Pluvicto jämfört med standardbehandling, samt att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är 3,4 miljoner kronor. NT-rådets sammanvägda bedömning är därför att Pluvicto inte är kostnadseffektivt.

– NT-rådet förstår att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för patienter med metastaserad prostatacancer. Vi har därför förhandlat med företaget, men tyvärr inte lyckats nå en överenskommelse för att kunna rekommendera behandlingen, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet.

I nuvarande standardbehandling ingår även cytostatikabehandling med kabazitaxel, men TLV:s utredning visar på så stor osäkerhet att NT-rådet inte ser Pluvicto som ett alternativ för de patienter som är aktuella för kabazitaxel. NT-rådet har i sin bedömning utgått från den mer begränsade gruppen patienter som inte är aktuell för kabazitaxel.

– Priset är mycket högt och inte rimligt utifrån visad patientnytta. Det finns dessutom en osäkerhet kring vilken nytta detta läkemedel ger i relation till dagens behandlingsmöjligheter, säger Kenneth Villman, ordförande i NAC, nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

NT-rådets bedömning gällande läkemedlet

Den sammanvägda bedömningen gällande läkemedlet baseras på en värdering utifrån den etiska plattformen för prioriteringar och dess tre principer: människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Vid bedömningen har tillståndets svårighetsgrad, tillståndets sällsynthet och åtgärdens kostnadseffektivitet vägts in. Även osäkerheten i den hälsoekonomiska bedömningen påverkar vilken kostnad som bedöms acceptabel.

Om Pluvicto

Den aktiva delen av Pluvicto utgörs av den radioaktiva isotopen lutetium 177. Den andra delen, vipivotid tetraxetan, binder till ett prostataspecifikt membranantigen (PSMA) som finns på prostatacancercellens yta. När Pluvicto binder till PSMA avges radioaktiv strålning vilket kan leda till att cancercellen dör. Det krävs ett högt uttryck av PSMA för att läkemedlet ska ha effekt. Alla patienter har därför inte nytta av läkemedlet.

Pluvicto i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) med eller utan androgenreceptor (AR)-hämmare är avsett för behandling av vuxna patienter med progressiv prostataspecifik membranantigen-positiv (PSMA-positiv) metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) som har behandlats med AR-hämmare och taxanbaserad kemoterapi.

NT-rådet

Senast ändrad