Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Användning av NSAID i tidig graviditet och risk för hjärtfel hos barnet

Publicerat 2002-11-19

I ett par studier har man sett en antydan till att användning av NSAID i tidig graviditet något skulle kunna öka risken för hjärtfel hos barnet. Riskökningen uppgick till cirka 2 gånger i en studie från det svenska Medicinska födelseregistret, som publicerades 2001 och som baserades på material från åren 1995-1998. I publikationen diskuteras möjligheten att detta är ett slumpfynd trots att formell statistisk signifikans uppnåddes.

Fortsatt uppföljning har identifierat följande problem: den skattade riskökningen avtar för varje år samtidigt som bruket av NSAID kraftigt ökar, främst betingat av en stark ökning av användning av ibuprofen (Alindrin, Brufen, Ibumetin, Ipren) som marknadsförs som ett allmänt analgetikum. Det är troligt att en stor del av den ökande användningen beror på sporadiskt bruk av ibuprofen. Om det är ett mera långvarigt bruk av NSAID som är associerat med hjärtfel, fås därmed en utspädning i materialet med en sjunkande total risk, eftersom man ofta inte kan skilja på sporadiskt och långvarigt bruk i Medicinska födelseregistret.

Den praktiska betydelsen av det iakttagna sambandet är ringa men möjligheten att prostaglandiner spelar en betydelsefull roll i hjärtats normala utveckling gör att iakttagelsen är teoretiskt intressant.

Bengt Källén, professor
Tornbladinstitutet Lunds Universitet

Källa:
  1. Ericson A, Kallen B. Non-steroid antiinflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol 2001;15:371-5. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad