Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Apoteken föreslås få förhandla om inköpspriser på originalpreparat

Apoteken föreslås få förhandla om inköpspriser på originalpreparat

Publicerat 2008-12-19

Förra veckan lämnade regeringen sitt förslag angående omreglering av apoteksmarknaden till lagrådet. Den så kallade lagrådsremissen följer i många – men inte alla – delar det förslag som utredaren Lars Reije presenterade i början av året.

Enligt lagrådsremissen [1] ska en stor del av de apotek som Apoteket AB i dag äger vara kvar i statlig ägo. Resten (upp till hälften av dagens apotek) ska säljas och kommer att bli privata. Vilka apotek som staten kommer att sälja är inte beslutat utan förbereds av bolaget Apotekens Omstrukturerings AB. Av de apotek som blir kvar i statlig ägo kommer en del att föras över till ett nyinrättat bolag som ska kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Målet är att delägarna så småningom ska kunna köpa ut sina apotek.

– Idén är att det ska bli en dynamisk utveckling. Själva grundtanken är att vi ska gå från nuvarande 880 apotek till betydligt fler, sa socialminister Göran Hägglund den 9 december då lagrådsremissen presenterades på en presskonferens.

Varje apotek behöver tillstånd

Läkemedelsverket ska utfärda tillstånd till varje enskilt apotek. För att få tillstånd ska bland annat krävas att det finns farmacevter närvarande under öppethållandet, att samtliga förordnade läkemedel och varor kan tillhandahållas, att producentoberoende information och rådgivning ges och att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Det ska även finnas en läkemedelsansvarig knuten till verksamheten.

Läkemedelstillverkare eller förskrivare ska som regel inte kunna få tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel.

Utökat informationsansvar till Läkemedelsverket

Det tillsynsansvar som Läkemedelsverket nu har över apoteken ska fortsätta att gälla även efter omregleringen, oavsett apotekens ägare. Läkemedelsverket får även ett utökat informationsansvar.

– I och med omregleringen får vi en tydligare roll: vi ska vara den myndighet som ger allmän, generell information om läkemedel och hur de fungerar. Det innebär att vi behöver bli tydligare och mer synliga, så att all den samlade kunskap om läkemedel som finns hos oss verkligen kommer medborgarna till godo, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman, i ett uttalande.

Myndigheten har redan nu börjat förbereda sig för de nya arbetsuppgifterna genom att tillsätta fler personer på rätts- och inspektionsenheterna samt se över strukturen på sin kommunikationsenhet [2].

TLV ska utveckla prismodellen

En av de frågor som varit mest omdiskuterad är vilken modell som framöver ska gälla för prissättningen av läkemedel och Lars Reijes kritiserade prissättningsförslag skrotas nu. Regeringens utgångspunkt har varit att försöka hitta en modell som säkerställer fortsatt prispress och samtidigt ger förutsättningar för fler aktörer att etablera sig.

Lagrådsremissen föreslår att den fria prissättningen på receptfria läkemedel behålls och även att dagens system för generiska läkemedel får finnas kvar.

– När det gäller generiska läkemedel så är det så att vi har en väl fungerande mekanism för prissättningen i dag genom att TLV tillhandahåller en marknadsplats och den styrkan vill vi gärna behålla, sa Göran Hägglund på presskonferensen den 9 december.

För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna föreslås att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska bestämma öppenvårdsapotekens inköpspris och försäljningspris. Läkemedel som inte är utbytbara ska öppenvårdsapoteken dock få köpa in till priser som understiger det fastställda priset.

– Vi vill åstadkomma en ökad prispress på orginalläkemedel genom att apoteksaktörerna ges möjlighet att förhandla inköpspriserna, sa Göran Hägglund.

Även parallellimporterade läkemedel som är utbytbara mot läkemedel som inte är generiska ska öppenvårdsapoteken få köpa in till priser som understiger det inköpspris som TLV fastställt.

– Vi säger också att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får i uppdrag att utveckla prissättningen för att vi tror att det finns förstärkningar att göra, sa Göran Hägglund.

Två dagar efter att lagrådsremissen presenterades beslutade regeringen att ge Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, i uppdrag att utvärdera hur läkemedelspriserna påverkas av omregleringen av apoteksmarknaden, rapporterar nyhetsbrevet Pharma Online [3]. I uppdraget ingår att genomföra mätningar av prisnivåer på läkemedel (både för receptfria och receptbelagda samt såväl original som generika) innan, under och efter tidpunkten för att de nya reglerna börjar gälla. Även effekter på läkemedelsförmånen bör ingå i analysen.

Servicebolag får hand om statistiken

Ett från apoteksaktörerna fristående bolag, Apotekens Service AB, får enligt lagrådsremissen ta över ansvaret för de databaser och register som regleras i lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Servicebolaget föreslås också ta över det ansvar för nationell statistik som Apoteket AB har i dag. Enligt förslaget ska öppenvårdsapoteken vara skyldiga att, till servicebolaget, föra över den information som fås vid expedieringen av läkemedel. En ny lag, apoteksdatalagen, föreslås för att reglera öppenvårdsapotekens hantering av personuppgifter vid handel med läkemedel med mera.

Nästa steg i processen med omregleringen av apoteksmarknaden är att regeringen i början av 2009 kommer att lämna en proposition till riksdagen, som sedan fattar beslut om lagstiftningen.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Socialdepartementet. Omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådsremiss 2008-12-09
  2. Läkemedelsverket. Omregleringen av apoteksmarknaden ger Läkemedelsverket tydlig informationsroll. Information 2008-12-12.
  3. Pharma online. ITPS ska utvärdera läkemedelspriserna efter apoteksomregleringen. Nyhetsbrev 2008-12-18.

Senast ändrad