Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / HPV-vaccin till alla flickor födda 1999 eller senare

HPV-vaccin till alla flickor födda 1999 eller senare

Publicerat 2008-11-25

Socialstyrelsen har beslutat att införa vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i det allmänna vaccinationsprogrammet. Från år 2010 måste skolhälsovården erbjuda HPV-vaccin till flickor i årskurs 5 och 6.

Även om det ännu finns begränsad kunskap om långtidseffekter av HPV-vaccination talar den sammantagna bedömningen för att det finns ett stort värde i att erbjuda HPV-vaccin till flickor. Tillsammans med det redan etablerade screeningprogrammet är allmän HPV-vaccinering av flickor en förebyggande insats som kan rädda ytterligare ett hundratal kvinnor från att dö i livmoderhalscancer varje år, vilket uppväger de stora kostnaderna för vaccinet. Det konkluderar Socialstyrelsen efter att sedan år 2007 har utrett frågan [1].

Myndigheten föreskriver därför att skolhälsovården från den 1 januari 2010 ska erbjuda HPV-vaccin till alla flickor i årskurs 5-6 (flickor födda 1999 eller senare).

Möjligt att införa redan 2009

Att den allmänna vaccinationen införs först om drygt ett år beror på att landsting och kommuner ska ha möjlighet att göra de förändringar i vaccinationsverksamheten som krävs och för att man ska kunna komma överens med staten om finansieringen. Socialstyrelsen har dock ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården så att om skolhälsovården redan under 2009 vill erbjuda vaccination mot HPV kan skolsköterskor ordinera vaccinet.

– Det är bra att flickor nu kan få det skydd som vaccinet innebär, men det är oerhört viktigt att man fortsätter att gå på cellprovstagning även om man är vaccinerad, kommenterar Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet i ett pressmeddelande.

Ingen vaccination av pojkar än

Socialstyrelsen har också tagit fram rekommendationer som ger en bredare bakgrund till vaccinet [2]. De tar bland annat upp vad som gäller för andra målgrupper än flickor i årskurs 5–6.

Vid vaccination av äldre flickor eller kvinnor avtar skyddseffekten med antalet sexualpartners. Därför rekommenderar Socialstyrelsen, ifall ytterligare åldersgrupper erbjuds vaccination, att det endast riktar sig till ovaccinerade flickor upp till 18 år.

De två HPV-vaccinerna som finns idag (se faktaruta) är enligt beslut från Tandsvårds- och läkemedelsförmånsnämnden subventionerade för flickor i åldern 13-17 år. Det beslutet kan dock komma att ändras i och med att HPV-vaccin nu kommer in i det allmänna vaccinationsprogrammet.

För pojkar är effekten av vaccinering ännu inte visad. Värdet av att vaccinera båda könen för att skydda flickorna är begränsat så länge en hög vaccinationstäckning bland flickorna kan förväntas. Därför rekommenderas nu ingen allmän vaccination till pojkar men när kunskapen ökar om effekter på andra cancerformer kan vaccination bli aktuellt också för dem.

Uppföljning krävs

Liksom för alla andra vaccinationsprogram krävs en uppföljning av bland annat sjukdomsförekomst, vaccinationstäckning och biverkningar. En del av detta arbete utförs redan vid olika myndigheter, till exempel lagrar Smittskyddsinstitutet information om genomförda vaccinationer mot HPV i det nationella informationssystemet för vaccinationer (Svevac) [3]. Men Socialstyrelsen påbörjar i år en samordning och utökning av uppföljningsarbete.

– Nu måste vi bygga upp uppföljningssystem och göra det möjligt att ta fram statistik för att kunna följa utvecklingen av HPV-virus i befolkningen och insjuknandet i livmoderhalscancer. Vi måste också följa upp om deltagandet i dagens screeningprogram för cellprovskontroll förändras och i så fall hur. De effekterna kommer vi ju inte att kunna se förrän om ganska många år, säger Anders Tegnell.

FAKTA Vaccin mot humant papillomvirus [2]
Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) bygger på avdödat vaccin som innehåller virusliknande partiklar (VLP) bestående av kapselproteiner från olika HPV-typer. Det finns i dag två godkända vaccin; ett med VLP från HPV 16 och 18 (Cervarix) och ett vaccin med VLP från HPV 6, 11, 16 och 18 (Gardasil). Det extra virusskyddet i Gardasil skyddar inte mot virus som orsakar cancer utan mot virustyper som orsakar kondylom.

Vaccinet ges som tre doser med 1–2 respektive 4–5 månaders mellanrum. Hur mycket intervallen kan variera är inte helt klarlagda men utifrån dagens kunskap kan följande intervall användas:

Minimum mellan dos 1 och 2: 1 mån
Maximum mellan dos 1 och 2: 3 mån

Minimum mellan dos 2 och 3: 3 mån
Maximum mellan dos 2 och 3: 12 mån

Jenny Järvsén

Senast ändrad 2018-05-07