Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kraftig ökning av resistenta bakterier

Publicerat 2008-10-03

Antal anmälda fall av vancomycinresistenta enterokocker var 25 gånger fler under första halvan av 2008 än under samma period förra året. Även för fall av ESBL ses en rejäl ökning mot 2007. Det visar Smittskyddsinstitutets halvårsrapport över antibiotikaresistenta bakterier.

Under årets första halva har 261 fall med vancomycinresistenta enterokocker, VRE, rapporterats. Motsvarande siffra för första halvåret 2007 var tio fall. Anmälningarna har kommit från tio olika landsting, men en majoritet av fallen är från Stockholm. Ansamlingen av VRE-fall i Stockholm beror på ett pågående utbrott som initialt startade på Huddinge under andra halvåret 2007. Ett mindre utbrott av VRE har även ägt rum i Västerås under första halvåret.

ESBL i alla landsting

Fall av gramnegativa tarmbakterier med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamase) har hittats i samtliga 21 landsting. Mellan den 1 januari och sista augusti 2008 rapporterades 1843 fall av ESBL. Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala län står tillsammans för två tredjedelar av dessa fall. Smittskyddsinstitutet påpekar dock att vårdstrejken pågick under maj 2008 vilket kan ha haft en effekt på antalet provtagningar och därmed antalet upptäckta och anmälda ESBL-fall.

Vid jämförelse av perioden mars till och med augusti 2008 med samma period får 2007 ses en 29 procentig ökning av antalet inrapporterade ESBL-fall. Men det är möjligt att ökningen i verkligheten är något mindre eftersom anmälningsrutinerna var under inkörning de första månaderna 2007 (ESBL blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen först den 1 februari 2007).

Även MRSA ökar

Även antalet fall av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har ökat – dock inte i samma utsträckning som VRE och ESBL. Under första halvåret 2008 har 577 nya fall av MRSA rapporterats. Det är en femprocentig ökning jämfört med 2007 då 548 fall rapporterades under samma period. Fördelningen av smittovägar är liknande som förra året. Samhällsassocierad MRSA-smitta anges för 42 procent av fallen, sjukvårdsassocierad i cirka 30 procent och smittvägen uppges vara okänd alternativt inte angiven i 23 procent av anmälningarna om MRSA.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Anmälningspliktig antibiotikaresistens: Sammanställning av rapporter enligt smittskyddslagen första halvåret 2008. EPI-aktuellt nr 40 2008-10-02

Senast ändrad