Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kunskapsluckor finns om HPV-vaccin

Publicerat 2008-02-01

Tillgängliga vacciner mot humant papillomvirus (HPV) skyddar mot två av minst tretton virustyper som kan orsaka livmoderhalscancer. Hur länge skyddet kvarstår och vilken effekt en allmän barnvaccination kan ha på framtida sjuklighet är inte känt, enligt en SBU-rapport.

Ingen vet hur vanliga de två virustyperna HPV 16 och 18 är i Sverige. Det är inte heller känt hur ett barnvaccinationsprogram påverkar sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i framtiden. SBU har granskat och utvärderat forskningen på området.

Vaccinernas förmåga att förebygga cellförändringar har inte utvärderats efter vaccination av barn. Däremot visar studieresultaten efter vaccination av unga kvinnor, att skyddet är mer än 90 procent mot höggradiga cellförändringar. Kvinnorna i studierna följdes i medeltal endast under tre år och behovet av påfyllnadsdoser är därmed inte klarlagt. Det framgår av rapporten, som utgör ett av underlagen för Socialstyrelsens kommande beslut angående en allmän HPV-vaccination.

Infektioner med HPV ger oftast inga symtom och självläker. En del kvarstår dock och kan leda till cellförändringar, som kan utvecklas till cancer. Sedan cellprovskontoller infördes har insjuknande i livmoderhalscancer mer än halverats. Rapporten framhåller att vaccination inte ersätter kontroller, eftersom vaccinet bara riktas mot två HPV-typer, okänt hur vanliga. Effekten av en allmän barnvaccination riskerar att påverka kvinnors vilja att delta i gynekologiska cellprovskontroller.

Trots att cellförändringar upptäcks och behandlas tidigt, insjuknar årligen cirka 450 kvinnor i Sverige och av dem avlider 150.

Kostnadseffektiviteten av en allmän barnvaccination beror på vaccinets pris och andel förebyggda cancerfall. Drygt hälften av fallen skulle kunna förebyggas, enligt studieberäkningar. Analyserna grundas på antaganden, att 60 procent kan påverkas av en vaccination och att vaccinet har en skyddseffekt på 90 procent, samt ett deltagande på 95 procent i vaccinationsprogrammet.

Britt Wessel

Källa:
  1. SBU. Allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Rapport 2008-01-31.

Senast ändrad