Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket påminner om njurpåverkan av RAAS-hämmare

Läkemedelsverket påminner om njurpåverkan av RAAS-hämmare

Publicerat 2008-10-22

Det svenska biverkningsregistret innehåller hittills totalt 465 rapporter om njurbiverkningar av ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister eller spironolakton. Nu påminner Läkemedelsverket förskrivarna om risken för allvarlig njurfunktionsnedsättning av läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS).

Inte sällan handlar det initialt om dehydrering ibland till följd av en gastroenterit, som lett till aktivering av RAAS. Läkemedlet, till en exempel ACE-hämmare, har sedan gett nedsatt filtration och ytterligare påverkan av njurfunktionen.

När ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister sätts in bör S-kreatinin och S-kalium kontrolleras efter 1–2 veckor. Vid en påtaglig förhöjning av S-kreatinin bör ytterligare utredning av eventuell njurartästenos övervägas. Särskilt viktigt är det att kontrollera dessa laboratorieprover vid samtidig behandling med aldosteronantagonist.

Jenny Järvsén

Senast ändrad