Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loratadin och hypospadi

Publicerat 2002-04-26

I medierna har publicerats misstankar om ett orsakssamband mellan intag av loratadin (Clarityn, Versal) eller desloratadin (Aerius) i tidig graviditet och uppkomsten av en fosterskada i form av hypospadi, det vill säga en oftast lindrig missbildning av penis. Misstankarna har uppstått i samband med den löpande övervakningen av läkemedelsanvändning under tidig graviditet. Ett mycket stort antal olika läkemedel används och många olika sorters missbildningar kan uppstå. Slumpvisa samband i form av anhopningar av en speciell missbildning efter användning av ett speciellt läkemedel kan därför uppstå och är ytterst svåra att skilja från kausalsamband. Varje sådant fynd bör därför bekräftas eller förkastas av oberoende studier. Försök har gjorts att få fram data från andra delar av världen men utan framgång.

I det aktuella fallet rör det sig om en skattad riskökning av 2-3 gånger, vilket betyder att om en kvinna använt loratadin i tidig graviditet är det mindre än 1 procents risk att hennes barn skall få hypospadi. Till detta kommer att en eventuell verkningsmekanism ej är känd. Denna lilla risk motiverar på intet sätt ett avbrytande av graviditeten, särskilt med tanke på att missbildningen är reparabel.

Givetvis är det alltid bäst att undvika läkemedelsanvändning i tidig graviditet, om denna inte är nödvändig för kvinnans eller fostrets hälsa. Att byta ut loratadin mot något annat antihistaminpreparat för allergi är knappast motiverat, eftersom erfarenheterna med de flesta sådana preparat är begränsade. Generellt har det visat sig att barn till kvinnor, som använder antihistaminpreparat, snarast har en låg total missbildningsfrekvens, speciellt gäller detta medfödda hjärtfel.

Ett arbete rörande användning av loratadin under graviditet har sänts in till tryckning men ännu ej antagits för publikation. Det är olyckligt att uppgifter, som grundar sig på opublicerade och ännu ej "referee"-granskade data, ges publicitet i massmedierna.

Tillägg 2002-06-26: Se även dokumentet om loratadin i Janus informationskälla Läkemedel och fosterskador.

Bengt Källen, professor
Tornbladinstitutet Lunds Universitet

Källa:
  1. Källén B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Medicine 2002;11:146-152.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad