Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Möjligt samband mellan NSAID och ökad missfallsrisk

Publicerat 2003-08-25

Kvinnor som använder NSAID under graviditeten har en nära två gånger högre risk för missfall än andra kvinnor enligt en massmedialt uppmärksammad studie, publicerad i BMJ den 16 augusti.

Rapporten [1] kommer från Kaiser Foundation Research Institute i Oakland, Kalifornien.

Studien baseras på 1 055 kvinnor som tillhörde Kaisers Permanente Medical Care Program i San Francisco-området. Kvinnorna enrollerades direkt efter det att de lämnat ett positivt graviditetstest. Deltagarna utgjorde knappt hälften av de 2 729 kvinnor, som skulle kunna ha medverkat i studien.

Uppgifter om läkemedelsanvändning under tidig graviditet (efter sista mens) hämtades in prospektivt genom intervju. De 1 055 kvinnornas graviditeter följdes sedan till längst 20:e veckan.

Man försökte exkludera kvinnor, som använt analgetika på grund av smärtor, som kunde vara ett tecken på ett hotande missfall. Tre grupper av läkemedel analyserades: NSAID, acetylsalicylsyrapreparat och paracetamol.

Totalt inträffade 152 missfall varav 13 hos kvinnor, som använt NSAID. Detta representerade en riskökning av 1,8 gånger, vilken betingades av förhöjda risker om användning skett inom en vecka efter konception samt om användning pågått mer än en vecka.

Ingen motsvarande effekt sågs bland kvinnor, som använt paracetamol. Däremot påvisades en liknande men svagare effekt vid användning av acetylsalicylsyra.

Få exponerade missfall

Studien är väl genomförd och man har försökt ta hänsyn till olika komplicerande faktorer. En nackdel är att studien är relativt liten och att resultaten bygger på ganska få exponerade missfall.

I en tidigare rapport från samma grupp fann forskarna en liknande förhöjd risk efter exponering för magnetfält över 16mG [2].

Det finns även en dansk studie [3] över NSAID med likartade resultat. Den senare är dock av sämre kvalitet. Djurexperimentella studier visar att effekten är rimlig. Som förklaring föreslås att preparatens välkända inhiberande effekt på prostaglandinbiosyntes ger en möjlig störning av implantationsprocessen.

En relativt nyligen publicerad studie [4] från det svenska Medicinska födelseregistret antyder ett tänkbart samband mellan användning av naproxen i tidig graviditet och ökad risk för hjärtfel hos barnet.

Motiv för att välja andra preparat

När kvinnan väl kommer till mödrahälsovården är denna information rent praktiskt av mindre intresse, eftersom graviditeten då i regel fortskridit så pass långt, att de beskrivna effekterna är överspelade. Däremot kan det finnas skäl för kvinnor i fertil ålder att undvika att använda NSAID-preparat annat än på strikt indikation. Vid behov av analgetika bör istället andra preparat väljas i första hand och då kanske främst paracetamol.

Bengt Källén
Reproduktionsepidemiologiskt Centrum
Tornbladinstitutet, Lunds Universitet

Källa:
  1. De-Kun, L, Liyan, L och Odouli, R. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and risk of miscarriage: population based cohort study. BMJ 2003; 327:368-372
  2. Li DK, Odouli R, Wi S et al. A population-based prospective cohort study of personal exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage. Epidemiology 2002; 13: 9-20
  3. Nielsen GI, Sørensen HT, Larsen H, Pedersen I. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ 2001; 322: 266-270
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxciol 2003; 17: 255-261

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad