Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Neonatal påverkan av antidepressiv behandling i sen graviditet

Publicerat 2004-04-14

Nyfödda barn vars mammor använt antidepressiva i slutet av graviditeten har ökad risk för bland annat andningssvårigheter, hypoglykemi och kramper. Besvären är troligen till stor del utsättningssymtom och snabbt övergående.

I ett nyutkommet arbete [1] redovisas data från det svenska Medicinska födelseregistret rörande användning av antidepressiv behandling under graviditet. Studien baseras på 997 barn, födda av 987 kvinnor, som enligt mödravårdshandlingarna fått antidepressiv medicin under senare delen av graviditeten. Man fann en ökad risk för förtidsbörd och låg födelsevikt samt en ökad risk för en del neonatala diagnoser: "respiratory distress" hypoglykemi, låg 5 minuters Apgar samt nyföddhetskramper.

Undersökningen initierades av en smärre studie, som tidigare publicerats [2] och också fann tecken på en neonatal påverkan. I denna studie ville man främst peka ut paroxetin som olämpligt preparat, men i den nya studien fann man ingen skillnad mellan olika SSRI-preparat. En tendens fanns emellertid till mindre uttalade symtom efter SSRI än efter tricykliska läkemedel.

Det är sannolikt att mycket av de neonatala symtomen är utsättningssymtom hos den nyfödde och är relativt snabbt övergående. Av en preliminär och ännu opublicerad studie framgår att dessa barn under de första levnadsåren inte oftare blir "krampbarn" än andra barn.

Om antidepressiv medicinering under graviditet är nödvändig vid behandling av kvinnor med psykiska besvär, utgör dessa fynd givetvis ingen kontraindikation mot behandling. Möjligen antyder de, att SSRI då är ett bättre behandlingsalternativ än tricykliska preparat.

När behovet är mindre uttalat, kan däremot en restriktivitet vara motiverad. Man vet ännu föga om eventuella långtidseffekter av antidepressiv eller annan psykoaktiv behandling på fostrets hjärnutveckling. Djurförsök manar till viss försiktighet men föga data finns ännu för människa.

Bengt Källén
Professor, Reproduktionsepidemiologiskt Centrum
Tornbladinstituet, Lunds Universitet

Källa:
  1. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6
  2. Costei AM, Kozer E, Ho T, Ito S, Koren G. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad