Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Neuroleptika ineffektiva mot beteendestörning

Neuroleptika ineffektiva mot beteendestörning

Publicerat 2008-01-15

Neuroleptika är inte mer effektiva än placebo vid behandling av aggressivt beteende hos individer med förståndshandikapp, enligt en prospektiv studie publicerad i tidskriften Lancet.

Studien omfattade nära 100 patienter med kognitiv funktionsnedsättning (definierat som intelligenskvot under 75) och beteendestörningar av aggressiv art [1]. Patienterna fick inte ha någon pågående eller tidigare psykos. De randomiserades till tolv veckors behandling med risperidon eller haloperidol i låga doser, eller till placebo.

Effekten på beteendestörningarna mättes med en validerad skattningsskala (modified overt aggression scale) och efter fyra veckor sågs avsevärda förbättringar i samtliga grupper. Behandling med neuroleptika verkade dock inte vara bättre än placebo – snarare tvärtom. I placebogruppen minskade beteendestörningarna mer än i någon av behandlingsgrupperna och denna skillnad var nära nog statistiskt signifikant (p=0,06). Inte heller efter tolv eller 26 veckors behandling sågs någon gynnsam effekt av neuroleptika.

Författarna drar slutsatsen att neuroleptika inte bör användas i den initiala behandlingen av aggressivt beteende hos personer med förståndshandikapp, men utesluter inte värdet av att behandla vissa specifika patientgrupper. Noteras bör också att studien, med sina knappt trettio personer per behandlingsgrupp, har en begränsad statistisk styrka och åtminstone mindre behandlingseffekter skulle kunna undgå upptäckt. Resultaten ligger dock i linje med de från en tidigare Cochraneanalys [2] och sammantaget tycks evidensen för att neuroleptikabehandla aggressivt beteende hos denna patientgrupp vara mycket svag.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Tyrer P, Oliver-Africano PC, Ahmed Z, Bouras N, Cooray S, Deb S, et al. Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet. 2008;371(9606):57-63
  2. Brylewski J, Duggan L. Antipsychotic medication for challenging behaviour in people with learning disability. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD000377

Senast ändrad