Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Neuroleptika ska användas restriktivt till dementa uppmanar Läkemedelsverket

Neuroleptika ska användas restriktivt till dementa uppmanar Läkemedelsverket

Publicerat 2008-09-17

Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Efter utredning av symtom, tänkbara orsaker och eventuella psykiska eller kroppsliga sjukdomar är nästa steg är att se över patientens befintliga läkemedelsbehandling. Läkemedel med potentiellt negativ effekt på centrala nervsystemet ska övervägas att sättas ut och läkemedel som förbättrar den kognitiva förmågan kan eventuellt sättas in. Att tidigt sätta in grundbehandling mot Alzheimers kan minska risken för utveckling av BPSD.

Först vid otillräcklig effekt efter att också ha optimerat vårdmiljön och bemötandet, kan det bli aktuellt med farmakologisk behandling av de beteendemässiga och psykiska symtomen vid demenssjukdomen. Läkemedelsverket ger här ett antal rekommendationer kring läkemedelsvalen.

Bland annat poängterar myndigheten att risperidon ska användas mycket restriktivt på grund av ökad risk för allvarliga biverkningar, bland annat stroke. Preparatet kan dock prövas i en dos upp till 1,5 mg per dag vid psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande eller potentiell fara för patienten.

Om dämpande läkemedel som anxiolytika eller neuroleptika sätts in ska det i första hand vara för en kort tid. Initialt bör effekten utvärderas efter två veckor och fortsättningsvis bör man regelbundet fundera över utsättning eller dosminskning.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Rekommendationer för behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 2008-09-02

Senast ändrad