Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny forskningssatsning om läkemedels miljöpåverkan

Publicerat 2008-05-30

Ett nytt svenskt forskningsprogram har startat för att ta tag i förekomsten av läkemedelsrester i sjöar och vattendrag. Forskarna hoppas kunna öka träffsäkerheten i bedömningar av miljörisker och ge förslag på bättre reningsmetoder för avloppsvatten.

Programmet är en av de största internationella satsningarna inom området hittills. Det medför att Sverige behåller och utvecklar sin ledande ställning på miljöområdet.

I programmet, som fått namnet Mistra Pharma ingår forskargrupper från sex svenska universitet och högskolor. Forskarna har som mål att:

  • identifiera vilka läkemedelssubstanser som utgör störst risk för vattenmiljön
  • föreslå bättre reningsmetoder för avloppsvatten
  • förbättra teststrategier för att tidigt kunna identifiera miljöskadliga läkemedelssubstanser
  • bygga nätverk mellan svenska och internationella forskare

Knappt 200 aktiva läkemedelssubstanser har idag påträffats i våra vattendrag. Ett trettiotal av dem kommer att väljas ut för vidare studier, varav några kommer att genomgå långtidstester på fisk och groda. Nya typer av tester som baseras på läkemedlens verkningsmekanism kommer att prövas och jämföras med nuvarande standardtester.

− De toxicitetstester som idag utförs är framtagna för kemikalier och är inte helt relevanta för läkemedel, säger programmets kommunikatör Karin Liljelund.

Bland annat kommer forskarna att undersöka påverkan på beteende, metaboliserande enzymer och hjärtfrekvens. Även östrogen och androgen påverkan på vitellogeninhalt färgförändringar och könsutveckling kommer att studeras. Laboratorieförsök kommer att jämföras med fältförsök, vilket Naturvårdsverket har gett kompletterade finansiering för.

De utvalda substanserna kommer också att användas i utvärderíng av reningstekniker för avloppsvatten. Utomlands finns metoder för rening som eventuellt kan anpassas för svenska förhållanden.

Ethel Forsberg generaldirektör på Kemikalieinspektionen och styrelseordförande i Mistra Pharma hoppas att den kunskap som tas fram ska leda till förändringar i lagstiftningen.

Forskningsprogrammet har fått 44 miljoner i anslag av stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, som är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Programmet kommer att pågå i minst fyra år.

Fakta. Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (Mistra)

  • En stiftelse som bildades 1 januari 1994 med medel från de tidigare löntagarfonderna
  • Investerar årligen i runt 200 miljoner kronor i ett tjugotal program
  • Investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem

Siv Martini

Källa:
  1. Artikeln baseras på föredrag som hölls under Mistra Pharmas uppstartmöte den 14 maj.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad