Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny immunhämmare effektiv vid psoriasis

Publicerat 2008-05-06

Den nya kalcineurinhämmaren voklosporin är effektiv vid plackpsoriasis, visar en randomiserad studie publicerad i tidskriften Lancet.

Sammanlagt deltog nära 500 psoriatiker i studien och dessa randomiserades till antingen placebo eller kalcineurinhämmaren voklosporin (även kallad ISA247) i en av tre olika doser [1].

Efter tolv veckors behandling hade fyra procent av de placebobehandlade uppnått behandlingsmålet som var en minst 75-procentig poängreduktion på PASI-skalan (Psoriasis Area and Severity Score). I behandlingsgrupperna var motsvarande andelar 16-47 procent, med bäst effekt hos dem som fått den högsta läkemedelsdosen.

Voklosporin tillhör samma läkemedelsgrupp som ciklosprorin (Sandimmun) och takrolimus (Prograf), men till skillnad från dessa gav det nya läkemedlet mycket liten påverkan på de behandlade patienternas njurfunktion och blodtryck.

Författarna drar därför slutsatsen att voklosporin är ett effektivt immunosuppressivum utan flera av de etablerade kalcineurinhämmarnas dosbegränsande biverkningar. Denna slutsats är dock inte självklar, eftersom direkta jämförelser mellan läkemedlen saknas.

I den aktuella studien sågs ett tydligt dos-effektsamband både för effekt och biverkningar (inklusive njurpåverkan och hypertension) och det går inte säkert att säga om de undersökta doserna är effektmässigt likvärdiga med standarddoser av ciklosporin och takrolimus. Om doserna inte är likvärdiga skulle den gynnsamma biverkningsprofilen hos voklosporin delvis kunna återspegla att läkemedlet givits i låga doser.

Efter de tolv första veckorna behandlades studiepatienterna i ytterligare tolv veckor. Trots detta får uppföljningstiden betraktas som relativt kort och läkemedlets långsiktiga säkerhetsprofil kan knappast sägas vara fullständigt utredd.

Studien finansierades av det kanadensiska företaget Isotechnika som innehar patentet på voklosporin.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Papp K, Bissonnette R, Rosoph L, Wasel N, Lynde CW, Searles G, et al. Efficacy of ISA247 in plaque psoriasis: a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled phase III study. Lancet. 2008;371:1337-42. PubMed

Senast ändrad