Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ökande kostnader för basläkemedel under 2007

Ökande kostnader för basläkemedel under 2007

Publicerat 2008-03-04

Sjukvårdens kostnader för läkemedel och läkemedelsnära varor ökade under 2007 med drygt sex procent vilket är den största stegringen på fyra år. I likhet med föregående år ökade kostnaderna för specialläkemedel snabbt. Samtidigt steg även kostnaderna för basläkemedel kraftigt på grund av få patentutgångar, introduktion av många nya läkemedel riktade mot breda patientgrupper samt fler besök i primärvården.

Totalbeloppet för specialläkemedel, det vill säga de läkemedel som i normalfallet inte förskrivs i primärvården, steg med 253 Mkr vilket var något mindre än 2006 (294 Mkr). Beloppsandelen för specialläkemedel fortsätter att öka (se figur). Sammanlagt steg landstingets kostnader för läkemedel mot recept och rekvisition med sju procent.

Till detta ska tillläggas kostnaderna för de läkemedel som landstinget totalsubventionerar där läkemedel enligt smittskyddslagen, SML, är den största delen. Förutom detta tillkommer kostnaderna för direktdistribuerade läkemedelsnära hjälpmedel medan upphandlingsrabatter för rekvirerade läkemedel ska dras ifrån. Detta påverkar inte den procentuella kostnadsökningen nämnvärt.

Figur 1. Totalbelopp per år i Stockholms län för bas- respektive specialläkemedel samt andel specialläkemedel av total.

Läkemedel mot tumörsjukdomar och medel mot immunologiskt betingade sjukdomar ökade mest, både i totalbelopp och procentuellt (+24 respektive + 23 procent), beroende på ökade volymer av nya kostsamma läkemedel. Bland basläkemedlen steg kostnaderna för bland annat diabetesmedel, antidepressiva, läkemedel mot beroende och gruppen ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB) (+13 procent).

Många patienter nyinställs på de väsentligt mindre kostnadseffektiva ARB för högt blodtryck eller hjärtsvikt trots rekommendationer om ACE-hämmare som förstahandsval. Med mer rationellt val av läkemedel inom gruppen skulle minst 100 miljoner kronor årligen kunna sparas inom Stockholms län.

Sten Ronge, Apotekare LEpC
Björn Wettermark, Med dr, apotekare LMC

Senast ändrad