Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paroxetin under tidig graviditet och hjärtfel hos barnet

Publicerat 2005-11-02

Under den senaste tiden har en diskussion förts om möjligheten att moderns användning av paroxetin (Euplix, Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat) skulle öka risken för lindrigt hjärtfel hos barnet. Misstanken stöds av två stora studier med olika metodik och av en mindre undersökning.

Vad leder det möjliga sambandet mellan användning av paroxetin i tidig graviditet och hjärtfel hos barnet till?

Om sambandet är sant, är för den kvinna som använt paroxetin i tidig graviditet, den absoluta risken att få ett barn med hjärtfel kanske 1/50 istället för 1/100 och det är troligt att hjärtfelet är lindrigt. Det kan inte finnas skäl att oroa sig efter en sådan exponering och det finns absolut ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Det har föreslagits, att man i en sådan situation skulle utföra en ultraljudundersökning av fosterhjärtat, men chansen att upptäcka ett så lindrigt hjärtfel är liten och torde ändå inte leda till en diskussion om ett avbrytande. Om man däremot före en planerad graviditet kan välja mellan att sätta in paroxetin eller annat SSRI-preparat, är det senare att föredra, i varje fall tills frågan ytterligare kunnat belysas.

Tidigare i år angavs i ett abstract från ett vetenskapligt möte en ökad risk för hjärtfel efter intag av SSRI-preparat (typ ej specificerad) [1]. I ett annat abstract beskrevs ett möjligt samband mellan paroxetin och hjärtfel, men denna studie baserades på ett litet material [2]. Endast fem barn med hjärtfel efter moderns användning av paroxetin ingick.

Tillverkaren, GlaxoSmithKline, genomförde emellertid en omfattande studie baserad på den så kallade Ingenix Research Data Base, där man samkört amerikanska register över läkemedelsanvändning och register över vård [3]. I denna studie jämfördes barnen till kvinnor, som använt paroxetin (n=704), med barnen till kvinnor, som använt andra SSRI, främst fluoxetin (n=1178).

Oddskvoten för att föda ett barn med hjärtfel efter paroxetin jämfört med efter andra SSRI var 2,26 (95% konfidensintervall 1,17-4,33). Flertalet av hjärtfelen utgjordes av ventrikelseptumdefekter. Resultatet föreföll att vara ett bifynd från en annan studie, som avsåg att jämföra effekten av buspiron med SSRI och man kan inte utesluta att fyndet var ett resultat av multipel testning.

I det svenska Medicinska Födelseregistret finns för tillfället 958 barn, vilkas mödrar uppgivit användning av paroxetin i tidig graviditet. Bland dessa hade 16 registrerats med hjärtfel i Medicinska Födelseregistret mot 7 förväntade. För att närmare undersöka sambandet begränsades undersökningsperioden till den 1 juli 1995 till och med 2003 (då materialet torde vara fullständigt) och missbildningsfall identifierades också från andra källor förutom Medicinska Födelseregistret: Missbildningsregistret samt Slutenvårdsregistret [4].

Bland 815 barn födda efter det att modern använt paroxetin hade nu 17 (2,1%) en hjärtfelsdiagnos i endera eller flera register. I populationen var motsvarande frekvens 1,1 procent och oddskvoten för hjärtfel efter exponering för paroxetin var (med hänsyn tagen till förlossningsår, moderns ålder, paritet och rökvanor) 2,22 (95% konfidensintervall 1,39-3,55), alltså mycket nära det ovan relaterade fyndet från Glaxo Smith Kline-studien. Flertalet av de registrerade hjärtfelen var milda: ventrikelseptumdefekter och ospecificerade hjärtel.

För inget av de tre andra mest använda SSRI-preparaten (citalopram, fluoxetin, sertralin) sågs en liknande effekt och skillnad i frekvens hjärtfel mellan de fyra preparaten var statistiskt signifikant (p=0,01).

Två stora studier utförda med olika metodik av sambandet mellan moderns användning av paroxetin och lindriga hjärtfel hos barnet har således givit likartade resultat och en tredje mindre studie stöder fynden. Även om man inte helt kan utesluta att observationerna är ett resultat av okontrollerad confounding eller av multipel testning är möjligheten av ett kausalsamband kanske troligast.

Bengt Källén
Professor, Reproduktionsepidemiologiskt Centrum
Tornbladinstituet, Lunds Universitet

Källa:
  1. Wogelius P, Nørgaard M, Munk EM, Mortensen PB, Lipworth L, Sørensen HT. Maternal use of selective serotonin reuptake inhibitors and risk of adverse pregnancy outcome (Abstract) Pharmacoepidem Drug Safety 2005; 14: S72-S73.
  2. Diav-Citrin O, Schechtman S, Weinbaum D, Arnon J, Di Gianantonio E, Clementi C, Ornoy A. Paroxetine and fluoxetine in pregnancy: a multicenter, prospective, controlled study. (Abstract). Reprod Toxicol 2005: 20:459.
  3. GlaxoSmithKline Clinical Trial Register. Epidemiology Study: Preliminary Report on Bupropion in Pregnancy and the Occurrence of Cardiovascular and Major Congenital Malformation.
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Antidepressant drugs during pregnancy and infant congenital heart defect. (Letter). Submitted for publication.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad