Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rapport föreslår generisk förskrivning

Rapport föreslår generisk förskrivning

Publicerat 2008-09-19

Ändra regelverket så att generisk förskrivning blir möjlig och se över läkemedelsförmånssystemet. Det är några av de åtgärder som föreslås när en regeringstillsatt arbetsgrupp nu har gjort en första översyn av hur läkemedelsarbetet ska kunna effektiviseras.

En arbetsgrupp med representanter för staten och Sveriges kommuner och landsting har inlett sitt arbete för att förbättra läkemedelsanvändningen. I en delrapport redovisar arbetsgruppen nu ett antal förbättringsområden av betydelse för en effektivare läkemedelsanvändning.

Arbetsgruppen anser att regelverket bör ändras så att generisk förskrivning blir möjlig. Den föreslår även att det bör utredas om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska ges ett vidare uppdrag och värdera alla läkemedel utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Det vill säga att inte som nu bara värdera öppenvårdspreparat utan även de som används inom slutenvården. Vidare anser arbetsgruppen att det är motiverat med en översyn av högkostnadsskyddets utformning och av vilka läkemedel som ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna.

Rapporten tar också upp ett antal områden där fortsatt utredning ska ske. Bland annat anser arbetsgruppen att det bör utredas hur landstingen ska ges samma förutsättningar att styra och följa upp läkemedelsanvändningen oberoende av om förskrivaren tillhör/har avtal med landstinget eller verkar privat.

Gruppen skriver också att landstingens förutsättningar när det gäller att bearbeta och analysera individstatistik måste stärkas. Exempelvis är det viktigt att kunna koppla förskrivningsorsak/diagnos till ordinationen. Lagstiftningen som reglerar ändamålen för användning av Läkemedelsregistret behöver, enligt arbetsgruppen, ses över.

I sitt fortsatta arbete avser arbetsgruppen bland annat att komma med förslag om hur myndigheternas och landstingens samarbete ska kunna utvecklas.

FAKTA Arbetsgruppen
I och med överenskommelsen om statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna 2008 tillsattes en arbetsgrupp i syfte att effektivisera den långsiktiga läkemedelsanvändningen. Arbetsgruppen består av representanter för staten och Sveriges kommuner och landsting.

Den 29 augusti lämnade arbetsgruppen en delrapport som visar på förbättringsområden av stor betydelse för att nå en effektivare läkemedelsanvändning [1]. Under hösten kommer arbetsgruppen att fokusera på de frågor som den ännu inte hunnit bearbeta och arbeta vidare med de förslag som redovisas i delrapporten. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete i februari nästa år.

Jenny Järvsén

Senast ändrad