Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Industribesök ger sämre följsamhet till rekommendationer

Riksstämman: Industribesök ger sämre följsamhet till rekommendationer

Publicerat 2008-12-02

Vårdcentraler som tar emot besök från industrin och får läkemedelsinformation har lägre följsamhet till förskrivningsrekommendationer. Det visar en studie från Göteborg.

Tjugofem verksamhetschefer i primärvården i Göteborg fick en enkät med bland annat frågor om vårdcentralernas källor till läkemedelsinformation. Av de 21 vårdcentraler som besvarade enkäten angav 17 (81 %) att de tar emot producentbunden läkemedelsinformation på vårdcentralen. Informationen gavs företrädesvis på lunchtid. Åtta vårdcentralerna svarade att de tar emot industriinformation mer än en gång i månaden.

Med hjälp av det nationella registret för försålda läkemedel jämfördes sedan vårdcentralernas förskrivning med de sex mål för läkemedelsförskrivning som satts för Västra Götalandsregionen. Medianen för antalet uppnådda regionala förskrivningsmål var signifikant högre för vårdcentraler utan industribesök jämfört med för dem som fick producentbunden information [3,5 (25te-75te percentilen: 2,25-4,5)] jämfört med [1 (0-2)] (p=0,009).
Jenny Järvsén

Källa:
  1. Carlzon D, Gustafsson L, Eriksson A, Rignér K, Wallerstedt S. Samband mellan läkemedelsinformation från läkemedelsindustrin och förskrivning i primärvården. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2008-11-26. Abstrakt

Senast ändrad