Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Steroidinjektion kan mildra graviditetsinducerad ryggsmärta

Riksstämman: Steroidinjektion kan mildra graviditetsinducerad ryggsmärta

Publicerat 2008-12-02

Injektion med långverkande steroid vid spina ischiadica minskade besvären hos kvinnor med långvarig ryggsmärta som börjat i samband med graviditet.

Fynden kommer från en studie på 36 kvinnor som randomiserades till att få endera triamcinoloninjektion (i depåberedning) och lidokain eller injektion av koksaltlösning och lidokain. Injektionen gavs vid ett tillfälle kring fästet till ligamentum sacrospinale vid spina ischiadica, bilateralt.

Kvinnorna hade i genomsnitt haft sina besvär i fyra och ett halvt år. Personerna i triamcinolongruppen hade varit gravida fler gånger i genomsnitt (tre tidigare graviditeter jämfört med två tidigare graviditeter i koksaltgruppen). I övrigt var grupperna lika, även antalet genomgångna förlossningar. Efter fyra veckor jämfördes förändring av VAS (visuell analog skala), smärtritning och kliniska tester mellan grupperna.

I gruppen som fått triamcinolon sågs då en signifikant minskning av smärtintensitet, antal smärtlokaler och ett förbättrat smärtprovokationstest jämfört med koksaltgruppen.

Resultatet kan tyda på att området kring fästet till ligamentum sacrospinale vid spina ischiadica kan vara en källa till långvarig graviditetsinducerad sakral ryggsmärta.

– Orsaken skulle kunna vara en förskjutning av belastningen i ryggen från de stora ligamenten till de små som då får arbeta mer och blir överbelastade, säger Per Kristiansson vid Primärvårdscentrum/avdelning Folkhälsa och Forskning, Sundsvalls sjukhus.

Var tionde kvinna har kvarstående ryggsmärta längre än två år efter förlossningen. Patienter med överrörlighet i lederna tycks vara överrepresenterade. Orsaken är oklar och osäkerhet råder om val av behandling.

Siv Martini

Källa:
  1. Kristiansson P,Torstensson T, Lindgren A. Långvarig graviditetsinducerad sakral ryggsmärta lindrades med lokal långverkande steroidbehandling kring spina ischiadica. Fritt föredrag under Svenska läkaresällskapets riksstämma den 27 november 2008. Abstrakt

Senast ändrad