Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SSRI och persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde

Publicerat 2006-02-10

En ny fall-kontrollstudie tyder på att behandling med SSRI i sen graviditet kan öka risken för persistent pulmonell hypertension hos det nyfödda barnet. Den absoluta risken i studien var låg, ungefär 1 procent. Resultaten behöver även – enligt forskarna – bekräftas i oberoende undersökningar. Denna lilla och hittills osäkra risk måste vägas mot de risker, som avbrytande av nödvändig SSRI-behandling under graviditet innebär såväl för kvinna som foster.

En del medier har slagit upp en artikel, publicerad från Slone Epidemiology Center Birth Defects Study [1], som försöker påvisa ett samband mellan moderns användning av SSRI-preparat efter vecka 20 och en ökad risk för persistent pulmonell hypertension, PPHN. Ett sådant samband hade tidigare antytts i en liten studie, som rapporterade två fall [2].

Det har länge varit känt att olika negativa effekter neonatalt kan iakttas hos barn till kvinnor, som under graviditeten använt antidepressiva läkemedel, inklusive SSRI. En debatt pågår i vad utsträckning dessa effekter är läkemedelsbetingade eller sammanhängande med grundsjukdomen – även vid obehandlad depression under graviditeten har ogynnsamma effekter iakttagits.

I regel har högre risk setts med tricykliska läkemedel än med SSRI för de vanligaste iakttagna effekterna: för tidig födsel, CNS-påverkan, nyföddhetskramper, respirationsproblem, låg Apgar och hypoglykemi, men också detta kan påverkas av natur och styrka hos underliggande sjukdom. Vanligen har man ansett att läkemedelspåverkan under senare delen av graviditeten och främst veckorna före förlossningen skulle innebära den största risken men inte ens detta är helt entydigt.

Telefonintervjuer med mödrarna

I den nu aktuella studien jämfördes användningen av SSRI hos mödrar till 377 barn med verifierad PPHN med 836 kontroller, som matchats på förlossningssjukhus och födelsedatum (±1 månad). Diagnosen PPHN verifierades omsorgsfullt. Exponeringsuppgifter erhölls genom telefonintervju med mödrarna upp till 6 månader efter barnets födelse.

Man försökte undvika ”interviewer bias” genom att intervjuaren inte var medveten om fall- eller kontrollstatus men i likhet med i alla studier från denna forskargrupp kvarstår en allvarlig möjlighet av en ”recall bias” hos modern. Deltagarfrekvensen låg strax över 70 procent, jämförlig bland fall och kontroller. Det finns givetvis ingen möjlighet att veta om bortfallet på cirka 30 procent var likartat bland fall och kontroller till exempel vad avser användningen av läkemedel.

Författarna finner för kvinnor som använt SSRI efter 20:e veckan en riskskattning av cirka 6 gånger, men denna har ett betydande konfidensintervall: 2,2-16,8 och baseras på 14 exponeringar i fallgruppen och 6 i kontrollgruppen. Även om skillnaderna är statistiskt signifikanta kan de mycket väl förklaras genom selektiva bortfall, genom ”recall bias” samt genom kvarstående confounding.

Man fann ingen effekt av andra antidepressiva medel (innefattande såväl tricykliska som andra icke-SSRI) men hade där endast 4 exponeringar bland fallen och hur många av dessa som använts efter 20:e veckan framgår inte. Likaledes var det endast två SSRI-exponerade fall före 20:e veckan.

Liten absolut risk

Författarna understryker också att deras fynd måste bekräftas från oberoende undersökningar liksom att den absoluta risken för barnet till en kvinna som använt SSRI under senare delen av graviditeten är liten även om deras riskskattning är korrekt, kanske 1 procent.

Denna lilla och hittills osäkra risk måste vägas mot de risker, som avbrytande av nödvändig SSRI-behandling under graviditet kan innebära såväl för kvinna som foster. Okritiskt spridande av denna information via medierna kan leda till att patienter med stort behov av SSRI själva avbryter sin medicinering.

Bengt Källén
Professor, Tornbladinstituet, Lunds Universitet

Källa:
  1. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, Van Marter LJ, Werler MM, Louik C, Jones KL, Mitchell AA. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. New Engl J Med 2006; 354: 579-587
  2. Chambers CD, Johnson KA, Lyn M, Felix RJ, Jones KL. Birth outcomes in pregnant women taking fluoxetine. New Engl J Med 1996; 335: 1010-1015

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad