Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tema antibiotika: Penicillinallergi eller inte?

Tema antibiotika: Penicillinallergi eller inte?

Publicerat 2008-06-26

Lars Gottberg, överläkare på allergimottagningen vid Södersjukhuset, ger tips på hur patienter som säger sig vara allergiska mot penicillin kan handläggas.

Många gånger möter man patienter, som inte vill bli behandlade med penicillin, eftersom de uppger att de har allergi mot penicillin. Andra patienter har redan fått en varningsmarkering i journalen, som anger att det finns överkänslighet för penicillin. Det framgår dock inte alltid av journalen av vilket skäl som markeringen har införts. Särskilt under jourtid är det då stor risk att patienten istället ställs på ett bredspektrumpreparat. Det är därför bra att i förväg ha tänkt igenom hur man ska gå tillväga i en sådan situation. Detta gäller med tanke på att ge patienten rätt antibiotikum men också med hänsyn till risken för resistensutveckling och ur ekonomisk synpunkt.

På jourmottagningen finns det ofta inte så mycket tid och möjlighet att göra en utredning, men patienten bör då sättas upp på ett återbesök senare för en ordentlig genomgång. På samma vis bör en uppföljning ske om patienten kommer för utredning av andra orsaker och man då lägger märke till en varningstext.

Det grundläggande är naturligtvis anamnesen, att höra efter vad som har hänt. Viktiga frågor är varför patienten fick antibiotika, vilket antibiotikum som sattes in, vilka symtom som gav misstanke om biverkan, hur snabbt symtomen framträdde och om en utredning har skett tidigare. Man kan då finna exempel på patienter som har fått ospecifika icke-allergiska symtom som illamående eller diarréer. Vid andra tillfällen har patienten i själva verket fått ett annat antibiotikum än penicillin. I en del fall har patienten redan genomgått penicillinutredning, som har varit negativ, men man har inte tagit bort varningsmarkeringen i journalen. Om patienten ändå känner en osäkerhet inför penicillinbehandling i sådana fall, kan man ge den första tabletten på mottagningen och sedan följa patienten under 30 minuter.

Om man själv känner en förtrogenhet med metodiken, kan den fortsatta utredningen i övriga fall ske på mottagningen med pricktest eller ImmunoCAP (RAST) mot penicillin och därefter ställningstagande till provokation efter publicerade riktlinjer. Många gånger är det kanske ändå lämpligast att först ta telefonkontakt med en allergimottagning för diskussion om utredningen eller att skicka en frågeremiss.

Konkreta riktlinjer om provokation hittar du i Stramadokumentet om hud och mjukdelsinfektioner.

Lars Gottberg
Överläkare på allergimottagningen
vid Södersjukhuset

Senast ändrad