Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationsprogrammen ses över

Publicerat 2008-11-06

En utredare ska se över regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, hanteringen av vacciner inom läkemedelsförmånssystemet och förhållandet mellan de systemen. Det har regeringen beslutat. Utredningen ska vara klar år 2010.

– Under senare år har nya infektionshot och en mer innovativ vaccinindustri medfört att frågor om vacciner och vaccination blivit högaktuella. Introduktionen av nya vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen kan framöver vara mer komplicerade och kontroversiella beslut. Därför tillsätter vi nu en utredning för att se över regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, i ett pressmeddelande.

I utredningen ingår att kartlägga vad som sker i omvärlden inom vaccinationsområdet och bedöma hur det påverkar de nationella vaccinationsprogrammen och läkemedelsförmånssystemet. Det handlar bland annat om att titta på vilka nya vaccin som är under utveckling och att se hur andra länder tar in nya vacciner i allmänna och riktade vaccinationsprogram.

Utredaren ska till exempel pröva om nuvarande insatser för att ta fram kunskapsunderlag är tillräckligt för att myndigheterna ska kunna göra en oberoende bedömning av vacciner som lanseras på marknaden. Utredaren ska också överväga om det finns behov av tydligare kriterier för vilka vaccin som bör ingå i de nationella vaccinationsprogrammen.

Pröva vem som ska besluta

I uppdraget ligger även att pröva vilka frågor rörande de allmänna och riktade vaccinationsprogrammen som bör beslutas av riksdag och regering respektive på myndighetsnivå. Det vill säga bland annat ta ställning till om införande av nya vacciner även i fortsättningen bör styras i form av föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från Socialstyrelsen eller om detta i stället bör regleras i lagar och förordningar.

Utredaren ska lämna förslag till principer för hur vaccinationsprogrammen ska finansieras och utvärdera den nuvarande hanteringen av vacciner inom ramen för läkemedelsförmånssystemet.

Vidare ska utredningen se över om barn och föräldrar får tillräcklig information om barnvaccinationerna. Den ska även granska vilka behov av uppföljning och utvärdering som det finns av de nationella vaccinationsprogrammen.

Utredaren inte tillsatt

Vem som ska hålla i utredningen är ännu inte klart. Men han eller hon har fram till den 31 maj 2010 på sig att genomföra arbetet. Utredningen ska ske i samråd med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Arbetsmiljöverket och Datainspektionen. Övriga berörda myndigheter, företrädare för regionala och lokala huvudmän och intresseorganisationer ska informeras och få komma med synpunkter.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Socialdepartementet. S 2008:10 Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131
  2. Socialdepartementet. Ny utredning: Översyn av vaccinationsprogrammen. Pressmeddelande 2008-11-05
  3. Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister, Socialdepartementet, Regeringskansliet.

Senast ändrad