Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vanliga läkemedel och gastrointestinala missbildningar

Publicerat 2002-12-16

I ett arbete, som publicerades i American Journal of Epidemiology i år, beskrev Werler och medarbetare ett samband mellan användning av acetylsalicylsyra, pseudoefedrin, fenylpropanolamin (Rinomar, Rinexin) och paracetamol under graviditet och uppkomst av fosterskadan gastroschisis. Man registrerade även ett samband mellan pseudoefedrin, eventuellt i kombination med paracetamol, och tunntarmsatresi.

Data erhölls genom retrospektiv utfrågning, ofta lång tid efter födseln av barnen. De aktuella läkemedlen är receptfria i Nordamerika, där studien är gjord, och att få adekvata uppgifter om deras användning på detta sätt är ytterst svårt. Det finns också invändningar att göra mot de utförda analyserna.

Även tidigare studier finns över eventuellt samband mellan vissa av dessa läkemedel och gastroschisis, som är lika litet övertygande. Hypotesen bakom studierna är att de aktuella missbildningarna uppstår genom vaskulära katastrofer, varför vasoaktiva läkemedel skulle kunna utgöra en risk. Uppkomstmekanismen är dock i regel annorlunda och grunden för studierna faller därigenom.

Analys av svenska prospektiva data från det Medicinska Födelseregistret bekräftar inte fynden: de utpekade läkemedlen har i detta material inget samband med vare sig gastroschisis eller tunntarmatresi. Antalet fall med uppgifter om läkemedelsanvändning är dock begränsat (totalt 62 fall av gastroschisis och 122 fall av tunntarmsatresi).

Det finns för tillfället ingen orsak att tro att ett kausalsamband verkligen föreligger.

Gastroschisis är en bukväggsdefekt, som kan leda till att barnet föds med delar av tarmpaketet liggande utanför kroppen. Tunntarmsatresi innebär en avstängning av tarmen.

Bengt Källén, professor
Tornbladinstitutet, Lunds Universitet

Källa:
  1. Werler MM, Sheehan JE, Mitchell AA. Maternal medication use and risks of gastroschisis and small intestinal atresia. Am J Epidem 2002; 155: 26-31. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad