Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Bättre möjlighet att följa upp recept och rekvisitioner

Bättre möjlighet att följa upp recept och rekvisitioner

Publicerat 2009-03-12

Under våren förbättras läkemedelsstatistiken, och vår startsida görs om. I framtiden utökas servicen med möjligheter till så kallad benchmarking mellan olika kliniker/vårdcentraler. Det nya statistiksystemet innehåller också en rad tekniska nyheter.

Sedan närmare ett decennium har SLL kunnat tillhandahålla automatiskt genererad statistik på webben för uppföljning av läkemedelsförsäljningen i Stockholms län. Man hittar statistiken under rubriken Läkemedelsstatistik på www.janusinfo.se. Ny teknik kan nu göra det möjligt att höja kvaliteten och säkerheten i rapportgenerering. Därför ska under våren det nuvarande systemet för webbpresentation bytas ut mot en modernare teknisk lösning. Samtidigt vidareutvecklas själva rapporterna. Bland annat blir det möjligt att även få statistik över de läkemedel som sålts på rekvisition till akutsjukhus och sjukhem, separat eller tillsammans med den vanliga receptstatistiken.

Utökad service

På startsidan publiceras den öppna statistiken för hela länet. Efter personlig inloggning kommer användaren att kunna se rapporter över den egna verksamheten samt viss jämförande statistik. Till att börja med kommer det nya systemet fortsatt att generera olika rapporter som fokuserar på följsamheten till Kloka Listan och Läksaks Kloka Råd, topplistor, vilka läkemedel som ökar och minskar mest, med mera. Längre fram finns planer på utökad statistikservice med bland annat fler rapporter för benchmarking mellan olika kliniker/vårdcentraler.

Ny startsida

Utseendemässigt kommer man att märka förändringen genom en helt ny startsida, se figur. Denna nås på samma sätt som nu från www.janusinfo.se. Egentligen är startsidan en del i en ny SLL-intern analysportal för verksamhetsuppföljning. Utbudet av rapporter om läkemedel blir till att börja med relativt oförändrat. Genom att rapporterna baseras på ny teknik kommer däremot den grafiska presentationen att få nytt utseende. Tanken är att man ska kunna visa läkemedelsstatistiken med en ljusprojektor direkt on-line, med bibehållen god läsbarhet, utan att ha förberett visningen med en PowerPoint-fil. Det senare kommer dock att finnas som ett alternativ.

Bygger på försäljning
Statistiken bygger på försäljning och speglar därmed endast indirekt förskrivningen av läkemedel. Statistikuppgifterna hämtas från landstingets datalager för vårdanalys, VAL, vars avidentifierade data ursprungligen kommer från apotekens försäljning. I ett längre perspektiv finns målsättningen att även kunna erbjuda aggregerade rapporter med översiktlig individrelaterad statistik för hela länet utifrån data i Socialstyrelsens läkemedelsregister. Där kommer man fortlöpande att kunna följa hur många individer i länet som fått ett visst läkemedel, eller vilka kombinationer av läkemedel som är vanligast hos äldre. Resultat från denna form av läkemedelsstatistik har hittills endast refererats i analysrapporter, se www.janusinfo.se, Läkemedelsstatistik, Rapporter. Den senaste rapporten baserad på denna typ av läkemedelsdata var ”Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel” (2008-12-19).

Mer samlad bild
Statistiken över rekvisitioner till läkemedelsförråd på akutsjukhus och andra vårdenheter är endast en fakturaspecifikation över vad som har köpts in. Därmed saknas uppgifter om vem eller vilka patientgrupper som förbrukat dessa läkemedel. Adderat till statistiken över enhetens receptförskrivning erbjuds med det nya statistiksystemet en mer samlad bild av den totala läkemedelsförbrukningen, från hela länet ner till minsta vårdenhet med eget läkemedelsförråd plus egen receptförskrivning.

Det nya statistiksystemet innehåller därutöver en rad rent tekniska nyheter som ska höja kvalitén på statistiken, bland annat:

  1. Ökad IT-säkerhet, individuell inloggning till arbetsplatsrapporterna.
  2. Helt nytt utseende, se Figur – lättare att hitta rätt.
  3. Varje verksamhet får sin egen startsida.
  4. Tydliga uppgifter om vilka arbetsplatskoder eller kundnummer som en analys är grundad på.
  5. Bättre grafik.
  6. Bättre prestanda med kortare söktider.

Läs fortlöpande om introduktionen av det nya statistiksystemet på www.janusinfo.se under Läkemedelsstatistik. Har du frågor, använd lepc@sll.se.

Figur: Startsidan i det vidareutvecklade systemet för läkemedelsstatistik.

Figur: Startsidan i det vidareutvecklade systemet för läkemedelsstatistik.

Hans Helander och Björn Wettermark
Läkemedelscentrum

Senast ändrad