Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / LOK vill att e-tjänster kravspecificeras

LOK vill att e-tjänster kravspecificeras

Publicerat 2009-03-31

Många datoriserade journalsystem har frustrerande brister, enligt en enkätundersökning bland landets läkemedelskommittéer. Om berörda myndigheter definierade standarder på elektroniska läkemedelstjänster, skulle huvudmän och leverantörer lättare kunna åtgärda bristerna.

Synpunkterna framförs av LOK, läkemedelskommitté-
ordförandes kollegium i brev till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Samtidigt förklarar sig LOK villigt att medverka i arbetet med att utveckla en nationell standard för elektroniska läkemedelstjänster.

Enkätundersökning

Bakgrunden till breven är resultaten av en enkät-
undersökning bland de 24 ordförandena för landets läkemedelskommittéer. Hälften av kommittéordförandena ansåg att datorsystemen inte är användarvänliga på grund av tungrodda system, som inte är intuitiva utan kräver utbildning och som har en komplicerad inloggningsprocedur.

Nästan två av tre (63 procent) tyckte inte att den medicinska förvaltningen och driften av elektroniska läkemedelstjänster var tillräckligt bra. Den medicinska förvaltningen av en
e-tjänst omfattar bland annat ansvar för riskanalys, avvikelsehantering, kontakt med medicinska experter, omvärldsbevakning, patientsäkerhet och mycket annat.

Några av kommentarerna förtydligade en upplevelse av att beslutsvägarna är anonyma, att ansvariga för systemen inte lyssnar på synpunkter, och att systematisk övervakning av system, källor och applikationer saknas.

Läkemedelslistor uppdateras

Omkring hälften uppgav att läkemedelslistan uppdaterades ”ofta” eller ”ganska ofta”. En tredjedel angav att det saknas tillgång till interaktionsvarning i läkemedelsmodulen. Många svarande efterlyste förbättrade funktioner, exempelvis uppgifter om TLV:s förmånsregler samt doserings- och interaktionsvarningar.

Resultaten visar att tillgången till IT-stöd varierar kraftigt liksom hur olika system fungerar. Kommittéordförandena uttryckte starka önskemål om förbättrade e-tjänster för ordination, förskrivning, beslutsstöd, uppföljning och kommunikation med andra vårdenheter och apotek för att få en samlad bild av patientens ordinerade, förskrivning och uthämtade läkemedel.

Krav från myndigheter

För att systemen ska bli användarvänliga måste de utvärderas på ett standardiserat sätt utifrån fastställda kravspecifikationer från myndigheter. Varje kunskapsdatabas –en databas som används som informationskälla till beslutsstöd – bör utvärderas utifrån evidens, nytta, säkerhet samt vetenskaplig och klinisk användbarhet.

David Finer

Senast ändrad